Aktualności

19 listopada Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę o pracowniczych planach kapitałowych (PPK)

19 listopada Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę o pracowniczych planach kapitałowych (PPK)

PPK- co to takiego?

PPK czyli Pracownicze Plany Kapitałowe to nowy, prywatny system emerytalny mający na celu długoterminowe gromadzenie oszczędności w ramach tzw. III filaru systemu emerytalnego. System ten opiera się na udziale trzech podmiotów- pracownika, pracodawcy oraz państwa.

PPK- kogo obejmie program?

Ustawodawca zdecydował się, w odniesieniu do PPK, na tzw. opcję ,,opt- out” która oznacza, że uczestnikami programu staną się automatycznie wszyscy pracownicy poniżej 55 roku życia, z prawem rezygnacji poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu. Pracownicy pomiędzy 55 a 69 rokiem życia będą mogli przystąpić do programu na zasadzie dobrowolności.

PPK- kto zapłaci?

Jak była mowa wyżej, istotą PPK będzie to, że składki, zwane przez Ustawodawcę ,,wpłatami”, finansować będą zarówno pracownicy, jak i pracodawcy. Wpłata podstawowa pracownika wyniesie 2% wynagrodzenia pracownika stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, a 1,5% pochodzić będzie od pracodawcy z możliwością zwiększenia maksymalnie o dodatkowe 2% wynagrodzenia w przypadku pracownika i 2,5% pracodawcy. Wpłata dodatkowa pracodawcy będzie mogła także podlegać różnicowaniu ze względu na długość okresu zatrudnienia lub na podstawie postanowień regulaminu wynagradzania czy też układu zbiorowego pracy funkcjonującego u danego pracodawcy.

PPK- kto i kiedy?

  1. Od 1 lipca 2019 r. — obowiązkiem utworzenia PPK zostaną objęci wszyscy przedsiębiorcy zatrudniający co najmniej 250 osób,
  2. Od 1 stycznia 2020 r. — obowiązkiem utworzenia PPK zostaną objęte firmy zatrudniające od 50 do 249 pracowników,
  3. Od 1 lipca 2020 r. — obowiązkiem utworzenia PPK zostaną objęte wszystkie firmy zatrudniające co najmniej 20 osób,
  4. Od 1 stycznia 2021 r. — obowiązkiem utworzenia PPK zostaną objęci pozostali pracodawcy oraz jednostki sektora finansów publicznych.

PPK czy PPE?

Z obowiązku przystąpienia do PPK zwolnieni będą ci pracodawcy, którzy prowadzić będą Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) w ramach którego, na rzecz pracowników pracodawca będzie opłacał składkę na minimalnym poziomie 3,5% wynagrodzenia pracownika oraz pod warunkiem przystąpienia do PPE co najmniej 25% zatrudnionych. UWAGA! Dodatkowym warunkiem zwolnienia jest, by pierwsza składka PPE opłacona była w miesiącu poprzedzającym obowiązkowe wdrożenie PPK przewidziane przez Ustawodawcę (patrz harmonogram powyżej). W związku z faktem, że procedura rejestracji PPE w rejestrze prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego trwa około 3 miesięcy, decyzję którym z programów (PPK czy PPE) objęty zostanie pracodawca, podjąć należy odpowiednio wcześniej.

O szczegółowych mechanizmach nowej legislacji i obowiązkach jakie nakłada ona na pracodawców, będziemy informować Państwa w kolejnych wpisach.Alicja Myśluk-Landowska

Prawnik

Alicja Myśluk-Landowska

Radca prawny, Senior Counsel

Alicja Myśluk-Landowska

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa