Aktualności

Automatyczna wideoweryfikacja klienta – czy KNF ją dopuszcza?

Automatyczna wideoweryfikacja klienta – czy KNF ją dopuszcza?

 Zgodnie ze stanowiskiem KNF, wprowadzenie systemu automatycznej wideoweryfikacji klienta jest dopuszczalne, pod warunkiem spełnienia szeregu wymogów. W szczególności dopuszczalna jest wideoweryfikacja w całości zautomatyzowana, tj. przeprowadzona bez udziału pracownika instytucji obowiązanej na etapie składania przez klienta wniosku o nawiązanie relacji. Poza wymogami wspólnymi dla wszystkich typów wideoweryfikacji, opisanymi w jednym z poprzednich artykułów (LINK), KNF wymienia wymogi szczególne:

  1. ścisłe określenie kryteriów procesu zautomatyzowanego on-boardingu,
  2. określenie sytuacji, w których weryfikacja automatyczna musi zostać potwierdzona lub uzupełniona przez pracownika instytucji obowiązanej,
  3. zapewnienie sprawdzenia w sposób manualny przez pracownika instytucji obowiązanej co najmniej części wniosków klientów o nawiązanie relacji, w tym pod kątem poprawności i jakości zapisu wideo- „rozmowy” (kontrola wyrywkowa).

Jednocześnie KNF zaleca stosowanie technik uzupełniających, takich jak:

  1. wykonywanie skanu OCR dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu, karty pobytu),
  2. stosowanie technik biometrycznych, np. porównania twarzy klienta z wizerunkiem umieszczonym na dokumencie tożsamości,
  3. stosowanie odpowiednio wysokiego progu zgodności testu biometrycznego,
  4. wykonywanie zdjęcia twarzy klienta z poziomu aplikacji mobilnej stosowanej przez instytucję obowiązaną

Obserwacja krajowego rynku usług płatniczych i bankowych prowadzi do wniosku o nieuchronności zmian w modelu dystrybucji tychże. Klienci coraz częściej sięgają po aplikacje mobilne i oczekują od swoich dostawców usług nie tylko ich dostępności, ale również pełnej funkcjonalności. Cieszy fakt, że KNF nadąża za szybko zmieniającą się rzeczywistością gospodarczą.

Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią, która oferuje usługi m.in. w zakresie:

  1. projektowania prawnego systemów identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości,
  2. opracowywania procedur wewnętrznych instytucji obowiązanych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym obejmujących procedury systemów wideoweryfikacji.


Piotr Putyra

Prawnik

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa