Aktualności

KNF

Bankowość i usługi płatnicze: 26 czerwca spodziewane duże zmiany dla domów maklerskich

Bankowość i usługi płatnicze: 26 czerwca spodziewane duże zmiany dla domów maklerskich

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów można odnaleźć projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw. W obwieszczeniu możemy przeczytać, że celem dyrektywy IFD oraz rozporządzenia IFR jest stworzenie jednolitych, zintegrowanych ram regulacyjnych dla firm inwestycyjnych. Dyrektywa IFD wprowadza regulacje w zakresie:

- kapitału założycielskiego firm inwestycyjnych,

- uprawnień i narzędzi nadzorczych na potrzeby nadzoru ostrożnościowego sprawowanego przez właściwe organy nad firmami inwestycyjnymi,

- nakładania dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych oraz wymogów dotyczących płynności,

- procesu oceny ryzyka i kapitału wewnętrznego oraz procesu badania i oceny nadzorczej,

- zasad polityki wynagrodzeń,

- ustanawiania kolegiów organów nadzoru,

- wymogów w zakresie publikowania przez właściwe organy informacji w obszarze regulacji ostrożnościowej firm inwestycyjnych oraz nadzoru ostrożnościowego nad firmami inwestycyjnymi,

- wymiany informacji na temat nadzoru ostrożnościowego między właściwymi organami oraz tajemnicy zawodowej.

Z punktu widzenia organizacyjnego, kluczową zmianą będzie podwyższenie wymogu kapitałowego dla domów maklerskich. Dla przykładu, te z nich, które korzystały dotychczas z wyjątku „matched principal” umożliwiającego w pewnych sytuacjach nabywanie na rachunek własny instrumentów finansowych, których dotyczą zlecenia inwestorów, będą musiały wykazać kapitał założycielski w wysokości 750 tys. euro (podczas gdy dotąd wystarczyło 125 tys. euro). Zmian będzie więcej, ale ich ostateczny kształt będzie wynikał z rządowego projektu, o którym wciąż niewiele wiadomo. 

Należy spodziewać się błyskawicznego tempa implementacji oraz sporego zamieszania wśród domów maklerskich, których sytuacja jest niepewna, zwłaszcza w kontekście wielkiej niewiadomej jaką stanowią przepisy przejściowe, szczególnie w kontekście wymogów kapitałowych. Co prawda, Rozporządzenie numer 2019/2033, określające ramy czasowe wdrożenia firm inwestycyjnych w nowe realia, wchodzi w życie automatycznie z dniem 26 czerwca w całej Unii Europejskiej, to jednak nie bez znaczenia dla ich wdrożenia będzie miało podejście polskiego Ustawodawcy.Piotr Glapiński

Prawnik

Piotr Glapiński

Radca prawny, Counsel

Piotr Glapiński

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa