Aktualności

Bankowość i usługi płatnicze: Komunikat GIIF – bieżąca analiza transakcji dokonywana przez instytucje obowiązane

Bankowość i usługi płatnicze: Komunikat GIIF – bieżąca analiza transakcji dokonywana przez instytucje obowiązane

GIIF zwraca szczególną uwagę na sytuację, w której na rachunek klienta instytucji obowiązanej posiadającego już co najmniej kilkumiesięczną historię transakcji, jednorazowo wpływają środki kilkukrotnie przewyższające łączną wartość wszystkich wpływów na rachunek tego klienta np. za poprzednie 12 miesięcy. Instytucja obowiązana musi wówczas ustalić źródła pochodzenia wartości majątkowych oraz zastosować wobec klienta środki bezpieczeństwa finansowego.

GIIF podkreśla, iż rolą instytucji obowiązanych jest aktywna bieżąca analiza przeprowadzanych transakcji. Podmioty prowadzące w ramach stosunków gospodarczych rachunki dla klientów (np. banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, instytucje płatnicze) są między innymi zobligowane do:

  1. precyzyjnego ustalenia profilu klienta, który następnie będzie wykorzystywany do bieżącego monitorowania stosunku gospodarczego. Instytucje obowiązane są obciążone koniecznością uzyskania podczas nawiązywania relacji oraz w trakcie ich utrzymywania, szczegółowych  informacji o planowanych przez klienta transakcjach, jego kontrahentach, celach i charakterystyce jego działalności. Przy ustalaniu profilu klienta należy brać pod uwagę w szczególności:
  • wartość transferowanych środków,
  • częstotliwość dokonywania transakcji,
  • rodzaj transakcji,
  • przedmiot transakcji,
  • kierunek/kraj transakcji,  
  1. zidentyfikowania transakcji niezgodnych z wiedzą, jaką ta instytucja posiada o kliencie oraz rodzaju i zakresie prowadzonej przez niego działalności oraz niezgodnych z ryzykiem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanym z tym klientem,
  2. zapewnienia, że przeprowadzane w ramach stosunku gospodarczego transakcje są zgodne z wiedzą tej instytucji o kliencie, rodzaju i zakresie prowadzonej przez niego działalności oraz zgodne z ryzykiem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanym z tym klientem.

Powyższe obowiązki dotyczą wszystkich klientów instytucji obowiązanych bez względu na ich rodzaj (osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) oraz przypisany poziom ryzyka (np. niski, średni, wysoki).  

Treść komunikatu jest dostępna na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/finanse/komunikat-nr-31-w-sprawie-dzialan-podejmowanych-przez-instytucje-obowiazane-w-przypadku-realizacji-przez-klienta-transakcji-niezgodnych-z-wiedza-tej-instytucji-o-kliencie-rodzaju-i-zakresie-prowadzonej-przez-niego-dzialalnosciAleksandra Walas

Prawnik

Aleksandra Walas

Aplikant radcowski

Aleksandra Walas

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa