Aktualności

Bankowość i usługi płatnicze: Małe instytucje płatnicze a transakcje z czynnikiem zagranicznym – po 2 latach stanowisko KNF

Bankowość i usługi płatnicze: Małe instytucje płatnicze a transakcje z czynnikiem zagranicznym – po 2 latach stanowisko KNF

We wrześniu 2020 roku KNF rozpoczęła masową kontrolę rynku małych instytucji płatniczych (MIP), zobowiązując podmioty nadzorowane do przekazania licznych dokumentów i oświadczeń. W komunikacie rozesłanym do uczestników rynku pojawia się także swoiste novum – pierwsze stanowisko KNF w zakresie interpretacji dopuszczalnego zasięgu terytorialnego działania MIP, pomimo że podmioty te na rynku funkcjonują już od 2018 roku.

Wątpliwości budzi przede wszystkim wykładnia art. 117f ust. 2 ustawy o usługach płatniczych (UUP), zgodnie z którym działalność MIP może być wykonywana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W ocenie KNF przepis ten oznacza, że wszystkie transakcje wykonywane przez MIP muszą być w całości realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dotąd wspomniany przepis UUP rozumiany był w ten sposób, że MIP nie mogą prowadzić działalności jako dostawca usług płatniczych poza Polską – czy to w formie oddziału, agenta, transgranicznie, czy też choćby poprzez czynną sprzedaż (strona internetowa, media społecznościowe, reklama adresowana do odbiorców spoza Polski itd.) poza Polską. Innymi słowy, uważano że MIP (z uwzględnieniem ograniczeń charakterystycznych dla MIP w zakresie wartości transakcji oraz wartości przechowywanych dla klientów środków) może świadczyć takie usługi, które – w przypadku ich świadczenia przez krajową instytucję płatniczą (KIP) – nie wymagałyby dokonania zgłoszenia paszportowego lub uzyskania zezwolenia od zagranicznego regulatora.

Obecnie, ponad 2 lata po wprowadzeniu przepisów o MIP interpretacja ta zdaje się być uchylona przez KNF. W ocenie KNF transakcje wykonywane przez MIP muszą być w całości zrealizowane na terytorium Polski, co należy rozumieć w ten sposób, że dostawca usług płatniczych drugiej strony transakcji również musi prowadzić działalność na terytorium Polski.

Interpretacja KNF prowadzi do bardzo daleko idących konsekwencji, albowiem między innymi:

  1. uniemożliwia akceptowanie przez MIP płatności dokonywanych instrumentami płatniczymi (np. kartami) wydanymi przez zagranicznego wydawcę,
  2. uniemożliwia płacenie instrumentami płatniczymi (np. kartami) wydanymi przez MIP na rzecz zagranicznych merchantów,
  3. uniemożliwia realizację jakichkolwiek przelewów zagranicznych (w tym – zdaje się – również przelewów SEPA pomiędzy płatnikiem i odbiorcą mającymi siedzibę / miejsce zamieszkania w Polsce),
  4. prowadzi do znacznych problemów w przypadku transakcji z udziałem zagranicznych dostawców usług płatniczych, którzy paszportowali działalność do Polski (problem z przypisaniem transakcji do określonego terytorium)

Zachęcamy do kontaktu z Kancelarią – świadczymy m.in. usługi związane z:

  1. usługami płatniczymi,
  2. projektowaniem oraz dostosowaniem systemów oraz regulacji wewnętrznych do wymogów EUNB oraz KNF


Piotr Putyra

Prawnik

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa