Aktualności

Bankowość i usługi płatnicze: KNF zachęca uczestników rynku finansowego do mediacji za pośrednictwem Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF

Bankowość i usługi płatnicze: KNF zachęca uczestników rynku finansowego do mediacji za pośrednictwem Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF

KNF opisuje mediację jako próbę rozwiązania sporu za pośrednictwem neutralnego mediatora. Mediator ma za zadanie wspierać komunikację między stronami, łagodzić napięcia i sprzyjać doprowadzeniu do zawarcia ugody między nimi. Mediacja jest dobrowolna i można z niej zrezygnować na każdym etapie. Sam proces jest tajny, a uczestnicy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkiego, co zostało im ujawnione w trakcie mediacji.

Mediator może pomóc stronom w formułowaniu ich oczekiwań. Mediacje prowadzone są na podstawie umowy o mediację lub postanowienia sądu. W braku takiej umowy =, można wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji. Po opłaceniu wniosku, Sekretarz Sądu Polubownego przy KNF przedstawia propozycję drugiej stronie sporu, a następnie informuje wnioskodawcę o jej decyzji. Następnie sprawa trafia do mediatora, który uzgadnia ze stronami sposób prowadzenia rozmów. W przypadku porozumienia, zawierana jest ugoda. Po zawarciu ugody strony mogą również złożyć wniosek do sądu powszechnego o zatwierdzenie ugody zawartej przed sądem polubownym.

Regulamin Sądu polubownego został ponadto dostosowany do ograniczeń wynikających z pandemii koronawirusa, zaś profil rekrutowanych mediatorów jest na bieżąco dostosowywany do zapotrzebowania uczestników rynku (obecnie KNF kładzie nacisk na mediacje w sprawach „frankowych”. Co istotne, strony nie ponoszą kosztu wynagrodzenia mediatora, a formalności ograniczone są do minimum.

Mediacja to przydatne narzędzie, także z perspektywy dostawców usług płatniczych. Pozwala zoptymalizować koszty prowadzenia sporu i uniknąć konfrontacyjnego podejścia do innych uczestników rynku, co pozwala zachować dobrą reputację.Piotr Glapiński

Prawnik

Piotr Glapiński

Radca prawny, Counsel

Piotr Glapiński

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa