Aktualności

Bankowość i usługi płatnicze: Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy zbliża się wielkimi krokami

Bankowość i usługi płatnicze: Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy zbliża się wielkimi krokami

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie zmiany ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (dalej: UAML) zostało wyznaczone na dzień 30 marca 2021 roku. Należy się zatem spodziewać, że w pierwszym półroczu 2021 roku wejdą w życie nowe przepisy implementujące Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającą dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniającą dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE (dalej: V Dyrektywa).

Podkreślenia wymaga fakt, iż nie wszystkie zapisy V Dyrektywy znalazły się w analizowanym obecnie przez Senat projekcie UAML. Należy przypomnieć, iż Rada Ministrów zapowiedziała przyjęcie projektu ustawy o Systemie Informacji Finansowej w pierwszym kwartale 2021 roku. Wspomniany projekt jest istotny o tyle, że dotyczy regulacji art. 32a V Dyrektywy, a więc traktuje o implementacji centralnych rejestrów – tj. scentralizowanych automatycznych mechanizmów wyszukiwania danych elektronicznych, które umożliwiają m.in. terminową identyfikację dowolnej osoby fizycznej lub prawnej posiadającej lub kontrolującej rachunki płatnicze oraz rachunki bankowe identyfikowane za pomocą IBAN. Zapowiadanym celem wprowadzenia Systemu Informacji Finansowej jest:

  1. ułatwienie lokalizowania składników majątku w związku z postępowaniami prowadzonymi przez określone podmioty (m.in. służby, sądy oraz organy publiczne),
  2. wprowadzenie „analizy proaktywnej” – tj. analizy danych hurtowych gromadzonych w rejestrze w celu typowania tych rachunków, które mogą być wykorzystywane do działalności przestępczej,
  3. zredukowanie kosztów funkcjonowania oraz obciążenia biurokratycznego organów administracji publicznej oraz instytucji finansowych.


Aleksandra Walas

Prawnik

Aleksandra Walas

Aplikant radcowski

Aleksandra Walas

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa