Aktualności

Bankowość i usługi płatnicze: Opinia EUNB w sprawie usunięcia przeszkód w dostępie do rachunku w ramach PSD2

Bankowość i usługi płatnicze: Opinia EUNB w sprawie usunięcia przeszkód w dostępie do rachunku w ramach PSD2

22 lutego 2021 r. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) opublikował opinię w sprawie działań nadzorczych, jakie zalecił podjąć właściwym organom krajowym, w celu zagwarantowania usunięcia przez banki przeszkód ograniczających dostęp dostawców zewnętrznych do rachunków płatniczych, co powodowało konsumentom z Unii Europejskiej utrudnienia w wyborze usług płatniczych. Termin na podjęcie odpowiednich działań nadzorczych upływa 30 kwietnia 2021 r.

Działania EUNB mają na celu zbudowanie wspólnej unijnej kultury nadzoru, zgodnych praktyk oraz spójnego stosowania dyrektywy PSD2 oraz RTS (regulacyjne standardy techniczne) w zakresie SCA (silnego uwierzytelniania klienta) i CSC  (wspólnej i bezpiecznej komunikacji).

Dyrektywa PSD2 obowiązuje od 13 stycznia 2018 r. Akt ten nakłada na dostawcę usług płatniczych zapewniającego i utrzymującego rachunek płatniczy dla płatnika (ASPSP) obowiązek ustanowienia interfejsów dostępu, za pośrednictwem których dostawcy będący stronami trzecimi mogą uzyskać bezpieczny dostęp do rachunków płatniczych klientów. Przepisy RTS w sprawie SCA i CSC nakładają na ASPSP wymóg wdrożenia specjalnego interfejsu w ten sposób, aby nie stwarzał on przeszkód w świadczeniu usług inicjowania płatności i informacji o rachunku. W opinii opublikowanej w dniu 4 czerwca 2020 r. EUNB zidentyfikował szereg praktyk, które stanowią przeszkody w świadczeniu usług zewnętrznych dostawców na mocy dyrektywy PSD2, a zatem stanowią naruszenie prawa i muszą zostać usunięte przez ASPSP.

EUNB oczekuje, że organy krajowe w pierwszej kolejności ocenią postępy poczynione przez ASPSP w ich odpowiednich jurysdykcjach, a w przypadkach, gdy przeszkody nie zostały usunięte, właściwe organy krajowe powinny podjąć działania nadzorcze do 30 kwietnia 2021 r. EUNB sugeruje podjęcie skuteczniejszych środków nadzorczych, w tym między innymi cofnięcie wyłączeń z mechanizmu awaryjnego już przyznanego ASPSP i nakładanie grzywien.  Aleksandra Walas

Prawnik

Aleksandra Walas

Aplikant radcowski

Aleksandra Walas

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa