Aktualności

Bankowość i usługi płatnicze: Przepisy AML – rozszerzona definicja Klienta

Bankowość i usługi płatnicze: Przepisy AML – rozszerzona definicja Klienta

1 marca 2021 r. wejdzie w życie nowelizacja polskiej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Nowe sformułowanie przynosi nowe, rozszerzone rozumienie tego, czym jest klient instytucji obowiązanej. Wprowadzona zmiana jest ściśle związana z obowiązkową dematerializacją akcji w spółkach akcyjnych.

 

Zgodnie z nowelizacją przez klienta należy rozumieć: osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której instytucja obowiązana świadczy usługi lub dla której wykonuje czynności wchodzące w zakres prowadzonej przez nią działalności zawodowej, w tym z którą instytucja obowiązana nawiązuje stosunki gospodarcze, lub na zlecenie której przeprowadza transakcję okazjonalną, przy czym w przypadku umowy ubezpieczenia przez klienta instytucji obowiązanej rozumie się ubezpieczającego, a w przypadku umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, o której mowa w art. 30032 i art. 3282 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 505, 1543, 1655, 1798 i 2217 oraz z 2020 r. poz. 288), przez klienta instytucji obowiązanej rozumie się wyłącznie akcjonariusza, zastawnika lub użytkownika akcji podlegającego wpisowi do tego rejestru w związku z transakcją stanowiącą podstawę dokonania wpisu

Należy pamiętać, że świadczymy usługi związane z obowiązkową dematerializacją akcji. Aby uzyskać więcej informacji, proszę sprawdzić:Piotr Putyra

Prawnik

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa