Aktualności

Bankowość i usługi płatnicze: Przeszkody w dostępie do usług PIS i AIS będą usuwane

Bankowość i usługi płatnicze: Przeszkody w dostępie do usług PIS i AIS będą usuwane

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) opublikował opinię w sprawie działań nadzorczych, które właściwe organy krajowe (NCA) powinny podjąć, aby zapewnić bankom usunięcie wszelkich pozostałych przeszkód uniemożliwiających dostawcom będącym stronami trzecimi dostęp do rachunków płatniczych, które ograniczają konsumentom z UE wybór usług płatniczych. Opinia ma na celu wyrównywanie szans w państwach członkowskich UE oraz przyczynianie się do stosowania i nadzorowania wdrażania odpowiednich wymogów PSD2 i regulacyjnych standardów technicznych EUNB dotyczących silnego uwierzytelniania klienta oraz wspólnej i bezpiecznej komunikacji.

W świetle opinii właściwe organy krajowe powinny zadbać o usunięcie przeszkód w interfejsach dostawców usług płatniczych prowadzących rachunki (ASPSP).

Działania ASPSP będą badane przez właściwe organy krajowe i jeśli niektóre przeszkody nie zostaną usunięte, powinny one podjąć działania nadzorcze w tym zakresie do dnia 30 kwietnia 2021 r.

EUNB może nałożyć surowsze i skuteczniejsze środki nadzorcze w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem, w tym m.in. poprzez cofnięcie wyłączeń z mechanizmu wyłączeń od stosowania mechanizmu silnego uwierzytelniania już przyznanego ASPSP i / lub nakładanie grzywien.

Dla jasności PSD2, obowiązująca od 13 stycznia 2018 r., Wymaga od ASPSP ustanowienia interfejsów dostępu, za pośrednictwem których dostawcy będący osobami trzecimi mogą uzyskać dostęp do rachunków płatniczych klientów w bezpieczny sposób. Od ASPSP wymaga się na mocy odrębnych przepisów, aby wdrożyły specjalny interfejs w taki sposób, aby ten nie stwarzał przeszkód w świadczeniu usług inicjowania płatności i informacji o rachunku.

W opinii opublikowanej w dniu 4 czerwca 2020 r. EUNB zidentyfikował przeszkody w świadczeniu usług zewnętrznych dostawców na mocy dyrektywy PSD2, stanowiące naruszenie prawa i które ASPSP mają za zadanie usunąć. Czytelnikom należy przypomnieć, że usługi PIS i AIS są również uregulowane w prawie polskim, a konkretnie o usługach płatniczych na mocy implementacji PSD2.Piotr Glapiński

Prawnik

Piotr Glapiński

Radca prawny, Counsel

Piotr Glapiński

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa