Aktualności

Bankowość i usługi płatnicze: UKNF rusza z odsieczą dla podmiotów nadzorowanych w związku z SARS-CoV-2?

Bankowość i usługi płatnicze: UKNF rusza z odsieczą dla podmiotów nadzorowanych w związku z SARS-CoV-2?

W komunikacie UKNF dotyczącym pakietu można przeczytać, że w obecnej sytuacji UKNF dostrzega szczególną potrzebę zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tego rynku, w tym bezpieczeństwa, przestrzegania reguł uczciwego obrotu oraz ochrony inwestorów. UKNF przygotował pakiet propozycji mających ułatwić podmiotom nadzorowanym funkcjonowanie w obecnym otoczeniu rynkowym. Pakiet ma charakter otwarty, a jego elementy będą wdrażane w zależności od rozwoju sytuacji. UKNF będzie w tym zakresie współdziałać z Ministerstwem Finansów, NBP oraz Polską Agencją Nadzoru Audytowego. Dialog będzie prowadzony także z Izbą Domów Maklerskich, Izbą Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Radą Banków Depozytariuszy.

Celem i prognozowanym skutkiem pakietu jest przyjęcie rozwiązań zmniejszających obciążenia regulacyjne podmiotów nadzorowanych, co ma pozwolić im na adekwatną reakcję na stojące przed nimi wyzwania oraz na wsparcie w organizacji finansowania gospodarki. UKNF deklaruje otwartość na rozwiązania oddolne płynące od uczestników rynku, którzy najlepiej potrafią zidentyfikować swoje pilne potrzeby w związku z wybuchem COVID-19.

Chociaż konkretów jest na razie niewiele, UKNF deklaruje m.in. propozycje legislacyjne mające na celu przesunięcie terminów sprawozdawczych. Propozycje te obejmują:

 1. wydłużenie terminów sporządzania, zatwierdzenia i publikacji rocznych sprawozdań finansowych oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych podmiotów podlegających nadzorowi KNF;
 2. wydłużenie terminu przekazania raportów kwartalnych i skonsolidowanych raportów kwartalnych emitentów za pierwszy kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 stycznia 2020 r.;
 3. wydłużenie terminu na przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
 4. wydłużenie terminu na zatwierdzanie polityki wynagrodzeń;
 5. zmiany w zakresie memorandów informacyjnych prowadzące do istotnego ułatwienia i przyspieszenia procedowania dokumentów ofertowych wymaganych dla pozyskania kapitału przez przedsiębiorców.

Ponadto UKNF deklaruje pragmatyczne podejście do wybranych działań nadzorczych, w tym m.in.:

 1. dokona przeglądu pozyskiwanych informacji, żeby zminimalizować obowiązki ciążące na podmiotach nadzorowanych i będzie się liczyć z koniecznością akceptacji przesunięć ich realizacji w czasie;
 2. przesunie w czasie zaplanowane działania wobec podmiotów nadzorowanych (np. badania, pozyskiwanie informacji);
 3. dokona aktualizacji planu kontroli (weryfikacja przeprowadzanych czynności kontrolnych w najbliższym czasie przy zachowaniu celów nadzorczych;
 4. wykaże elastyczność w przypadku norm adekwatności kapitałowej, w tym limitów dużych ekspozycji;
 5. wykaże elastyczność co do przesuwania w czasie poszczególnych terminów np. wykonywania zaleceń pokontrolnych (także w stosunku do pierwotnie ustalonych terminów);
 6. uprości formułę ocen nadzorczych przeprowadzanych w 2020 roku;
 7. przesunie o pół roku termin dostosowania się biur maklerskich do wytycznych EBA w sprawie outsourcingu;
 8. Indywidualnie podejdzie do kwestii przekroczeń limitów inwestycyjnych obowiązujących fundusze inwestycyjne;
 9. podejmie i wesprze działania zmierzające do stworzenia lub uruchomienia narzędzi mających na celu wsparcie płynności w obszarze skarbowych papierów wartościowych;
 10. poszerzy zakres kanałów komunikowania się z podmiotami nadzorowanymi m.in. przez system PORTAL, e-PUAP oraz e-mail.

Jesteśmy ciekawi, jak omawiane postulaty i zmiana podejścia przełożą się w praktyce na legislację oraz egzekwowanie wykonywania obowiązków przez podmioty nadzorowane.



Piotr Glapiński

Prawnik

Piotr Glapiński

Radca prawny, Counsel

Piotr Glapiński

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa