Aktualności

Bankowość i usługi płatnicze: Warunki odstąpienia od stosowania środków bezpieczeństwa finansowego w świetle nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Bankowość i usługi płatnicze: Warunki odstąpienia od stosowania środków bezpieczeństwa finansowego w świetle nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

W dniu 9 kwietnia 2021 roku Prezydent podpisał nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Nowela przewiduje, między innymi, podwyższenie progów wartości transakcji płatniczych oraz kwoty przechowywanej elektronicznie, do wysokości których instytucje obowiązane mogą odstąpić od stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu („UAML”) zakłada podwyższenie progu wartości transakcji płatniczych oraz kwoty maksymalnej przechowywanej elektronicznie, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1  i 2 z równowartości 50 do 150 euro. Oznacza to, że instytucje obowiązane przy uwzględnieniu rozpoznanego ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu mogą odstąpić od stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1-3, w odniesieniu do pieniądza elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, pod warunkiem że spełnione są następujące warunki ograniczające ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu:

  1. instrument płatniczy nie może być zasilony lub instrument ten ma maksymalny miesięczny limit transakcji płatniczych w wysokości równowartości 150 euro, która to kwota może być wykorzystana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. maksymalna kwota przechowywana elektronicznie nie przekracza równowartości 150 euro;
  3. instrument płatniczy może być wykorzystywany wyłącznie do zakupu towarów lub usług;
  4. instrument płatniczy nie może być zasilony pieniądzem elektronicznym wydanym bez zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego;
  5. wydawca pieniądza elektronicznego prowadzi bieżącą analizę przeprowadzanych transakcji lub monitoruje stosunki gospodarcze w sposób umożliwiający identyfikację transakcji nietypowych lub transakcji, których okoliczności wskazują, że mogą mieć one związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.

Nowelizacja rozszerza także wyjątki od powyższego zapisu, zakładając, że przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku:

  1. wykupu pieniądza elektronicznego lub podjęcia w gotówce wartości pieniądza elektronicznego, gdy kwota podlegająca wykupowi lub podjęta w gotówce przekracza równowartość 50 euro;
  2. gdy transakcja płatnicza zainicjowana jest za pośrednictwem Internetu lub urządzenia, które może być wykorzystywane do porozumiewania się na odległość, i gdy wysokość pojedynczej transakcji przekracza równowartość 50 euro.


Aleksandra Walas

Prawnik

Aleksandra Walas

Aplikant radcowski

Aleksandra Walas

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa