Aktualności

Biogazownie rolnicze w Polsce. Projektowane ułatwienia dla inwestorów w Polsce w 2023 r.

Biogazownie rolnicze w Polsce. Projektowane ułatwienia dla inwestorów w Polsce w 2023 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi obecnie prace nad projektem ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych.

W ocenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt powyższej ustawy odpowiada na pilną potrzebę zwiększenia liczby odnawialnych źródeł energii w polskim miksie energetycznym, które będą stabilne i odporne na uwarunkowania meteorologiczne. Jednocześnie, biogazownie stanowią domknięcie systemu gospodarowania odpadami powstającymi w polskich gospodarstwach rolnych oraz zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego.

W ustawie o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych proponuje się następujące rozwiązania:

  1. wprowadzenie ułatwień w procesie inwestycyjnym w zakresie dotyczącym wydawania decyzji administracyjnych, w tym decyzji o warunkach zabudowy, decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, a także w zakresie wydania warunków przyłączenia biogazowni rolniczej do sieci;
  2. wprowadzenie ułatwień w wykorzystaniu lokalnego potencjału substratu, wskazanego w przepisach, poprzez zwolnienie go z postępowania administracyjnego w przedmiocie uznania danego przedmiotu lub substancji za produkt uboczny oraz potwierdzenia spełnienia warunków uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny;
  3. wprowadzenie ułatwień w zakresie wykorzystania produktu pofermentacyjnego, poprzez umożliwienie wprowadzenia go do obrotu bez wymogu uzyskania pozwolenia administracyjnego, wskutek czego producenci będą mogli dokonywać ich swobodnego zbycia lub zagospodarowania.
Planowany termin przyjęcia wyżej omówionego projektu ustawy przez Radę Ministrów określono na I kwartał 2023 r.

Michał Puk

Prawnik

Michał Puk

Adwokat, Partner

Michał Puk

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa