Aktualności

Prawo pracy: Brexit a zasady pobytu i pracy obywateli Wielkiej Brytanii w Polsce

Prawo pracy: Brexit a zasady pobytu i pracy obywateli Wielkiej Brytanii w Polsce

24 stycznia 2020 roku Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz szef Rady Europejskiej Charles Michel podpisali umowę dotyczącą wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej, otwierając drogę do ratyfikacji przez Parlament Europejski.

Tekst umowy został przedłożony 29 stycznia Parlamentowi Europejskiemu do ratyfikacji.

Zatwierdzenie przez Parlament Europejski umowy w sprawie brexitu umożliwia państwom UE sfinalizowanie wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Od 1 lutego 2020 roku Wielka Brytania nie będzie już częścią UE. Wraz z brexitem rozpocznie się tzw. okres przejściowy.

Główne założenia umowy wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej:

  1. okres przejściowy od daty wejścia w życie umowy do 31 grudnia 2020 r. 

W jego trakcie zasady pobytu i pracy obywateli Wielkiej Brytanii w Polsce pozostaną bez zmian. Swoboda przepływu osób pomiędzy Wielką Brytanią, a UE zostanie zatem w tym okresie utrzymana.

  1. Po zakończeniu okresu przejściowego obywatele Wielkiej Brytanii i członkowie ich rodzin będą posiadać prawo pobytu w Polsce, jeśli:
  • korzystali z prawa pobytu w Polsce zgodnie z prawem UE przed zakończeniem okresu przejściowego,
  • w dalszym ciągu mieszkają w Polsce.
  1. Prawo stałego pobytu będzie przysługiwać co do zasady po upływie 5 lat nieprzerwanego pobytu (zgodnie z prawem UE, na warunkach przewidzianych w dyrektywie 2004/38/WE).

Okresy legalnego pobytu lub pracy zgodnie z prawem Unii, przypadające na czas przed zakończeniem okresu przejściowego i po nim, będą wliczane do wymaganego okresu uprawniającego do nabycia prawa stałego pobytu.

  1. Potwierdzeniem posiadania prawa pobytu lub prawa stałego pobytu będzie dokument zawierający adnotację, że został wydany zgodnie z umową wystąpienia.
  1. Dokumenty (w formie przypominającej dowód osobisty) będą wydawały urzędy wojewódzkie właściwe ze względu na miejsce pobytu.

Obecnie planuje się, że obywatele Wielkiej Brytanii i członkowie ich rodzin przebywający w Polsce będą mogli ubiegać się o wydanie wspomnianych dokumentów po zakończeniu okresu przejściowego. Dokumenty będą identyfikowały beneficjentów umowy wystąpienia po okresie przejściowym.

Podsumowując, po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej na podstawie umowy wystąpienia, Brytyjczycy przebywający w Polsce powinni udać się do urzędu wojewódzkiego, żeby uzyskać dokument pobytowy.

 Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa