Aktualności

Burza wokół wzoru oświadczenia o rezygnacji z przystąpienia do PPK

Burza wokół wzoru oświadczenia o rezygnacji z przystąpienia do PPK

Jednym z kluczowych założeń nowego programu emerytalnego - Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) jest jego dobrowolność. Co ważne, ustawodawca założył w tym przypadku opcję ,,opt out” co oznacza, że każdy pracownik zostaje zapisany do programu automatycznie, jednocześnie będąc uprawnionym do złożenia oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w PPK.

Opublikowany niedawno przez Ministerstwo Finansów projekt Rozporządzenia w sprawie deklaracji rezygnacji stał się przedmiotem szeroko zakrojonej, powszechnej krytyki. Po pierwsze, pracownik powinien podać szeroki zakres danych dotyczących tak swojej osoby, jak i pracodawcy w tym, w przypadku pracodawców- osób fizycznych, którym nie nadano numeru NIP, należy podać serię i numer dokumentu tożsamości lub paszportu pracodawcy.

Po drugie zaś, kontrowersję budzi treść oświadczeń, do złożenia których zobowiązany jest pracownik rezygnujący z przystąpienia do pracowniczego planu kapitałowego, obejmujących w pełni świadomą rezygnację z:

  • ,,uzyskiwania regularnych korzyści finansowych, które przysługują uczestnikom PPK”
  • ,,otrzymania wpłaty powitalnej w wysokości 250 zł, należnej uczestnikom PPK”
  • ,,otrzymywania dopłat rocznych w wysokości 240 zł, należnych uczestnikom PPK”
  • ,,otrzymywania wpłat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniający (…)”
  • ,,dalszego gromadzenia środków na rachunku PPK, które mogą zostać wycofane z rachunku uczestnika” m.in. w przypadku poważnego zachorowania uczestnika i członków najbliższej rodziny czy w celu pokrycia wkładu własnego kredytu w związku z zakupem lokalu mieszkalnego.

Deklaracja skonstruowana jest w ten sposób, że aby zrezygnować z przystąpienia do PPK pracownik zobowiązany jest złożyć w sumie sześć własnoręcznych podpisów. Trudno ignorować także okoliczność, że z jednej strony, ustawodawca przedstawia PPK jako w pełni nowoczesny program zakładając m.in. elektroniczną formę składania oświadczeń woli w ramach PPK, z drugiej zaś strony, przypadku deklaracji rezygnacji z wpłat do PPK, zastrzega, że dla skutecznej rezygnacji z programu konieczne jest złożenie opisywanej deklaracji wyłącznie w formie pisemnej, a dodatkowo, jak wynika z treści art. 23 ust. 3 ustawy o PPK,  pracodawcy obowiązani będą do poinformowania instytucji finansowej o złożeniu przedmiotowej deklaracji przez uczestnika, i to w terminie 7 dni od jej złożenia.

Wreszcie warto wspomnieć, że raz złożone oświadczenie rezygnacji z wpłat na PPK będzie obowiązywało wyłącznie przez cztery lata. Po wskazanym okresie niezbędne będzie ponowne złożenie opisanej deklaracji w przeciwnym razie dojdzie do automatycznego przystąpienia uczestnika do programuAlicja Myśluk-Landowska

Prawnik

Alicja Myśluk-Landowska

Radca prawny, Senior Counsel

Alicja Myśluk-Landowska

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa