Aktualności

Ceny referencyjne na produkty rolno spożywcze – nowelizacja ustawy o przewadze kontraktowej

Ceny referencyjne na produkty rolno spożywcze – nowelizacja ustawy o przewadze kontraktowej

We wtorek 21 maja 2019 roku na stronie internetowej Ministerstwa rolnictwa pojawił się projekt nowelizacji ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o przewadze kontraktowej. Projekt przewiduje wprowadzenie do polskiego systemu prawa cen referencyjnych na wybrane produkty rolno-spożywcze. Nabywanie produktów po cenach niższych jak referencyjne ma być automatycznie traktowane jako nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej. Poniżej przedstawiamy podstawowe założenia projektu nowelizacji.

Ceny referencyjne – na jakie produkty? 
Minister właściwy do spraw rynków rolnych będzie określał w drodze rozporządzenia wykaz produktów rolnych dla których obowiązywać będą ceny referencyjne. Minister przy doborze produktów ma kierować się ich znaczeniem ekonomicznym dla krajowej produkcji rolnej.

Ceny referencyjne – kto będzie określał ich wysokości i na podstawie jakich kryteriów?
Minister właściwy do spraw rynków rolnych, dwa razy w roku będzie określał cenę referencyjną danego produktu rolnego kierując się:  

  • kosztem związanym z wytworzeniem produktu rolnego,
  • opłacalnością produkcji rolnej oraz
  • sytuacją podażowo-popytowa na rynkach zagranicznych.

Ceny referencyjne – sankcja za nieprzestrzeganie?
Zgodnie z obecnie proponowanym brzmieniem nabywanie produktów rolnych poniżej ceny referencyjnej będzie automatycznie traktowane jako nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej, a w konsekwencji będzie rodziło ryzyko nałożenia przez UOKIK kary pieniężnej do 3% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary.

Ceny referencyjne – wyłączenia
Projekt nowelizacji proponuje aby cena referencyjna nie była obowiązująca jeżeli „dostawca wyrazi wolę zbycia takiego produktu po cenie niższej niż cena referencyjna, składając nabywcy pisemne oświadczenie”.

Ponadto proponuje się aby ceny referencyjne nie obowiązywały w razie obrotu za pośrednictwem giełdy towarowej lub systemu obrotu instrumentami finansowymi.Michał Dudkowiak

Prawnik

Michał Dudkowiak

Adwokat, Partner

Michał Dudkowiak

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa