Aktualności

Chorobowe na urlopie- jak rozliczyć pracownika?

Chorobowe na urlopie- jak rozliczyć pracownika?

Urlop wypoczynkowy to przerwa w pracy gwarantująca jednocześnie pracownikowi zachowanie prawa do wynagrodzenia. Urlop ma szczególny, określony prawem cel- ma zapewnić pracownikowi odpoczynek i regenerację sił po dłuższym okresie pracy. Urlop wypoczynkowy jest prawem pracownika, które ma charakter osobisty i niezbywalny. Z tej opisanej istoty urlopu wypoczynkowego wynika, że jeśli pracownik będący na urlopie wypoczynkowym rozchoruje się, to cel urlopu nie może zostać osiągnięty. To z kolei implikuje po stronie pracodawcy określony sposób postępowania wobec takiego pracownika. Jednoczesne przebywanie na urlopie i na zwolnieniu lekarskim nie jest bowiem prawnie dopuszczalne.

Na temat jednoczesnego przebywania na urlopie i chorobowym wielokrotnie wypowiadał się Sąd Najwyższy wskazując, że niedopuszczalne jest wyrażenie zgody przez pracodawcę na urlop wypoczynkowy w okresie niezdolności do pracy (zob. wyrok z dnia 24 lutego 2015 r., sygn. akt II PK 84/14). Podobnie w wyroku z dnia 10 listopada 1999 r. (I PKN 350/99) Sąd Najwyższy wskazał, że pracodawca nie może skutecznie udzielić urlopu wypoczynkowego pracownikowi niezdolnemu do pracy nawet za jego aprobatą czy na jego prośbę. Niezdolność do pracy wyłącza możliwość korzystania z urlopu zgodnie z jego przeznaczeniem, dlatego udzielenie go w okresie niezdolności do pracy jest prawnie niedopuszczalne, a niezdolność do pracy wskutek choroby zawsze pozostaje w opozycji do zwolnienia urlopowego.

 Co zatem należy zrobić w takiej sytuacji?

  1. Po pierwsze – pracownik powinien uzyskać zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy (L4); Jeśli pracownik wypoczywa na terenie kraju, zwolnienie lekarskie zostanie automatycznie przesłane do pracodawcy w formie elektronicznej, jeśli jednak pracownik wypoczywa za granicą, powinien uzyskać zwolnienie lekarskie wystawione zgodnie z przepisami kraju, w którym przebywa i dostarczyć je pracodawcy (UWAGA! Jeżeli pracownik spędza urlop poza Unią Europejską, zwolnienie powinno być przedłożone wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski); Pamiętajmy! Uzyskanie i dostarczenie pracodawcy zaświadczenia lekarskiego przez pracownika jest podstawą do dalszych działań po stronie podmiotu zatrudniającego;
  1. Po drugie, pracodawca powinien wliczyć czas zwolnienia lekarskiego przypadającego w okresie udzielonego urlopu, do puli urlopu  pozostałej do wykorzystania w danym roku kalendarzowym;
  1. Po trzecie, pracodawca ma obowiązek dokonać korekty wynagrodzenia należnego pracownikowi za miesiąc, w którym urlop wypoczynkowy został przerwany na skutek niezdolności do pracy- w okresie urlopu pracownik zachowuje bowiem prawo do 100% wynagrodzenia, w okresie choroby natomiast (poza określonymi prawem wyjątkami) pracownikowi przysługuje 80% wynagrodzenia.

Niezdolność do pracy w trakcie trwającego urlopu wypoczynkowego może być kłopotliwa dla obu stron stosunku pracy. Pracownik, zwłaszcza gdy odpoczywa poza granicami kraju, powinien zadbać o to, by uzyskać zwolnienie lekarskie wystawione zgodnie z przepisami danego kraju- tylko bowiem taki dokument będzie dla pracodawcy podstawą do prawidłowego rozliczenia pracownika w zaistniałej sytuacji. Pracodawca natomiast powinien mieć na uwadze, że urlopu przypadającego w okresie zwolnienia lekarskiego pracownika, będzie musiał udzielić pracownikowi w późniejszym terminie. Dodatkowo, w większości przypadków, konieczna będzie korekta wynagrodzenia wypłacanego pracownikowiAlicja Myśluk-Landowska

Prawnik

Alicja Myśluk-Landowska

Radca prawny, Senior Counsel

Alicja Myśluk-Landowska

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa