Aktualności

Co nowego w prawie własności przemysłowej?

Co nowego w prawie własności przemysłowej?

Jak czytamy na stronie Kancelarii Prezydenta RP, ustawa ma na celu wyeliminowanie błędów w zakresie:

  1. implementacji dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej.
  2. dostosowania do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich, sporządzonej w Monachium w dniu 05 października 1973 r. i Układu o współpracy patentowej, sporządzonej w Waszyngtonie w dniu 19 czerwca 1970 r.

Pod kątem praktyki ochrony własności przemysłowej wprowadzone zostaną następujące zmiany:

  1. Mali i średni przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o zwolnienie z opłat okresowych za pierwszy okres ochrony wzorów przemysłowych i znaków towarowych, w ciągu pierwszych 3 lat od rozpoczęcia działalności.
  1. Pełnomocnikami w sprawach wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych będą mogli być, oprócz rzeczników patentowych, także adwokaci i radcowie prawni.
  1. Usprawnienie postępowania przed Urzędem Patentowym w tym przyspieszenie postępowania spornego oraz skrócenie czasu oczekiwania na wydanie dokumentów potwierdzających udzielenie prawa wyłącznego oraz wprowadzenie szybkiej ścieżki procedury i skrócenie jej do mniej niż 1 miesiąca.
  1. Wprowadzenie tzw. poszukiwania międzynarodowego, tj. zapewnienie zgłaszającemu wynalazek już na etapie wniosku o zgłoszenie wynalazku możliwości uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat „stanu techniki”. Dzięki temu zgłaszający szybciej będzie mógł się dowiedzieć, jaki jest aktualny stan techniki w interesującym go obszarze i podjąć decyzje o ubieganiu się o międzynarodową ochronę wynalazku.
  1. Uporządkowanie systemu rozpatrywania sprzeciwów w Urzędzie Patentowym w odniesieniu do prawomocnych decyzji Urzędu dotyczących: udzielenia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji oraz wprowadzenie zmian mających na celu usprawnienie i przyspieszenie postępowania spornego.
  1. Ustawa wprowadzi także zmiany instytucjonalne, przed wszystkim przyzna ministrowi właściwemu do spraw gospodarki instrumenty nadzoru nad Urzędem Patentowym, wprowadzi także kadencyjność pełnienia funkcji przez Prezesa UPRP. 
  1. Zmiany obejmą także przepisy regulujące roszczenia cywilnoprawne, tj. zabezpieczenie dowodów naruszenia praw własności przemysłowej oraz tzw. roszczenia informacyjnego w sposób zapewniający należytą ochronę uprawnionych, przy jednoczesnym uwzględnieniu praw osób trzecich, którzy nie są naruszycielami praw własności przemysłowej.

 Nowelizacja ma niewątpliwie na celu uelastycznienie i upowszechnienie procedury ochrony własności przemysłowej, co zasługuje na aprobatę. Zobaczymy, czy projektowane zmiany przyjmą się w praktyce.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.Piotr Glapiński

Prawnik

Piotr Glapiński

Radca prawny, Counsel

Piotr Glapiński

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa