Aktualności

Co oznacza no-deal brexit dla inwestorów z Wielkiej Brytanii?

Co oznacza no-deal brexit dla inwestorów z Wielkiej Brytanii?

Coraz bardziej prawdopodobny scenariusz opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię w wariancie „no-deal brexit” nasuwa pytania o wpływ takiego scenariusza na zagraniczne inwestycje Polsce w sektorze nieruchomości inwestorów z Wielkiej Brytanii. Z prawnego punktu widzenia, wystąpienie z UE przez Wielką Brytanię istotnie utrudni nabywanie nieruchomości w Polsce przez brytyjskich przedsiębiorców zarówno w formie bezpośrednich transakcji typu „asset deal”, jak również poprzez pośrednie inwestycje polegające na nabyciu udziałów lub akcji w spółkach będących właścicielami nieruchomości (transakcje typu „share deal”).

Utrata statusu członka EOG – wymóg uzyskania zezwolenia na nabycie
Wskutek wystąpienia z UE w drodze tzw. „twardego brexitu” Wielka Brytania utraci jednocześnie status członka Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W konsekwencji obywatele i przedsiębiorcy z UK będą na gruncie prawa polskiego traktowani jak podmioty spoza EOG. W zdecydowanej większości przypadków nabycie przez nich nieruchomości w Polsce lub udziałów albo akcji w polskiej spółce będącej właścicielem nieruchomości w Polsce będzie wymagało uprzedniej zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wymóg uzyskania zezwolenia dotyczyć będzie także osoby prawnej i spółki handlowej nieposiadającej osobowości prawnej mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która jest kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez obywateli Wielkiej Brytanii lub spółki prawa brytyjskiego.

Zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jest wydawane na wniosek cudzoziemca jeżeli:
  1) nabycie nieruchomości przez cudzoziemca nie spowoduje zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, a także nie sprzeciwiają się temu względy polityki społecznej i zdrowia społeczeństwa;
  2) wykaże on, że zachodzą okoliczności potwierdzające jego więzi z Rzecząpospolitą Polską.

Co istotne, zawarcie umowy nabycia nieruchomości lub udziałów albo akcji z naruszeniem przepisów ustawy, skutkuje nieważnością takiej umowy.

Wymóg uzyskania uprzedniego zezwolenia przez inwestorów z UK przedłuży proces dokonywania transakcji oraz zwiększy niepewność co do możliwości jej przeprowadzenia, z uwagi na konieczność wykazania podstaw do wydania zezwolenia na nabycie nieruchomości. Wspomnieć jednak należy, że cudzoziemiec zamierzający nabyć nieruchomość może ubiegać się o przyrzeczenie wydania zezwolenia, zwane „promesą”. Promesa jest ważna rok od dnia wydania. W okresie ważności promesy nie można odmówić wydania zezwolenia, chyba że uległ zmianie stan faktyczny istotny dla rozstrzygnięcia sprawy.

Kiedy zezwolenie nie będzie wymagane?
Pomimo utraty statusu członka EOG, obywatele i przedsiębiorcy z Wielkiej Brytanii nadal będą mogli nabywać bez zezwolenia m. in. :
  - samodzielne lokale mieszkalne;
  - samodzielne lokale użytkowe przeznaczone na garaż lub udział w takim lokalu, jeżeli jest to związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych;
  - akcje w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, będących właścicielami nieruchomości.

Ponadto obywatel Wielkiej Brytanii będzie mógł nabyć nieruchomość w Polsce jeżeli:
  - zamieszkuje w Polsce co najmniej 5 lat od udzielenia mu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
  - jest małżonkiem obywatela polskiego i zamieszkuje w Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 2 lata od udzielenia mu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej; nabycie             nieruchomości bez zezwolenia musi nastąpić przez oboje małżonków do ich wspólności ustawowej małżeńskiej.

Chcesz wiedzieć, jak zgodnie z prawem przeprowadzić transakcję w Polsce? Skontaktuj się z nami. Nasza kancelaria zapewnia pomoc prawną podmiotom z Wielkiej Brytanii oraz innych państw spoza UE i EOG w zakresie obsługi zagranicznych inwestycji w Polsce typu „share deal” i „asset deal”.Marcin Kręglewski

Prawnik

Marcin Kręglewski

Adwokat, Partner

Marcin Kręglewski

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa