Aktualności

Co się zmieniło w prawie pracy od 7 września?

Co się zmieniło w prawie pracy od 7 września?

1. Zmiany w zakresie świadectw pracy

Wydłużeniu z 7 do 14 dni uległ termin w jakim pracownikowi przysługuje prawo do wystąpienia z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie tego dokumentu, w przypadku, w którym pracownik nie zgadza się z treścią świadectwa. Jeśli zaś pracodawca nie uwzględni żądania pracownika, ten będzie mógł wystąpić do sądu pracy w terminie 14 dni (a nie 7 dni jak poprzednio) z żądaniem sprostowania świadectwa pracy.

Drugą istotną zmianą jest dodanie nowych roszczeń prawno-pracowniczych. Pierwsze z nich to prawo pracownika do wystąpienia z pozwem o zobowiązanie pracodawcy do wydania świadectwa pracy. Z możliwości takiej może skorzystać pracownik chcący zmobilizować swojego pracodawcę do wydania mu świadectwa pracy.

Drugą nowością jest roszczenie o ustalenie uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy. Pracownik może skorzystać z niego przede wszystkim w sytuacji, gdy pracodawca który nie wydał mu świadectwa pracy przestał istnieć lub gdy z innych względów wytoczenie powództwa przeciwko pracodawcy nie jest możliwe.

Dodatkowo, od 7 września nie tylko niewydanie w ogóle świadectwa pracy, lecz także niewydanie go w terminie. może poskutkować ukaraniem pracodawcy grzywną w wysokości do 30.000 zł (art. 282 §1 pkt 3 K.p.).

2. Zwiększenie uprawnień pracownika dotkniętego mobbingiem w miejscu pracy

Pozytywnie należy ocenić zmianę dotyczącą roszczeń, których domagać się może pracownik, który doznał mobbingu. W poprzednim stanie prawnym, roszczenie odszkodowawcze powiązane było wyłącznie z faktem rozwiązania przez pracownika umowy o pracę właśnie z powodu mobbingu. Od 7 września pracownik nie musi już rezygnować z zatrudnienia, aby domagać się odszkodowania od pracodawcy z tego tytułu.

3. Otwarcie katalogu przesłanek uzasadniających dyskryminację

Dotychczas Kodeks pracy wskazywał na szereg przesłanek, które w szczególności mogły stanowić przejaw dyskryminacji takich jak wiek, płeć, orientacja seksualna czy wyznanie. Obecnie to pracownik będzie uprawniony do wskazania kryterium, które w jego ocenie stanowiło o dyskryminacji. Ten zabieg ustawodawcy powoduje, że w istocie każde nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami nierówne traktowanie pracowników, może być uznane za dyskryminację.

4. Zmiany w zakresie uprawnień urlopowych

Uprawnienia związane z urlopami: macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim oraz na warunkach urlopu macierzyńskiego po nowelizacji przysługują nie tylko matce lub ojcu dziecka, będącymi pracownikami, lecz także innym członkom najbliższej rodziny- pozostającym w zatrudnieniu i posiadającym prawo do urlopu macierzyńskiego, na warunkach urlopu macierzyńskiego albo urlopu rodzicielskiego lub które przerwały działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Oznacza to, że uprawnienia urlopowe związane z rodzicielstwem będą przysługiwał także np. babci, dziadkowi, siostrze czy bratu. Co istotne, po nowelizacji, także takim osobom przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy w pełnej wysokości w przypadku przywrócenia do pracy po wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy bez zachowania okresy wypowiedzenia, zarówno w przypadku umowy bezterminowej, jak i na czas określony (nowelizacja art. 47, art. 50 §5, art. 57 §2 K.p.). Ponadto, osoby te będą mogły wziąć urlop wypoczynkowy bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego oraz objęte będą ochroną przed rozwiązaniem stosunku pracy (zmiana w art. 177 §1-2 i 4 K.p.).Alicja Myśluk-Landowska

Prawnik

Alicja Myśluk-Landowska

Radca prawny, Senior Counsel

Alicja Myśluk-Landowska

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa