Aktualności

Coraz bliżej uregulowania wymogów zgłoszenia dla KIP

Coraz bliżej uregulowania wymogów zgłoszenia dla KIP

Przypomnijmy, że 20 grudnia 2018 r. przestało obowiązywać poprzednie rozporządzenie wydane na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych, które było swoistym drogowskazem dla przyszłych KIP-ów ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności.

Od tego momentu nie obowiązuje żaden akt wykonawczy, który wdrażałby wymogi Dyrektywy PSD2 w tym zakresie. Stanowi to istotne utrudnienie dla przyszłych KIP-ów, które chcąc spełnić wymogi ustawowe, muszą posiłkować się wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i tzw. checklistą KNF.

Ta niepewność wraz z wejściem w życie nowego rozporządzenia powinna dobiec końca, choć wciąż nie wiadomo kiedy. Na razie projekt skierowano do konsultacji publicznych.

W uzasadnieniu czytamy, że w nowym rozporządzeniu chodzi przede wszystkim o analizę programu działalności KIP i jego ocenę pod względem wiarygodności i skuteczności, ocenę danych pozwalających na ustalenie tożsamości i kwalifikacji osób zaangażowanych w działalność instytucji płatniczej oraz dokumentów potwierdzających rękojmię ostrożnego i stabilnego zarządzania instytucją płatniczą przez te osoby. Rozporządzenie zakłada, że program działalności KIP powinien zawierać założenia strategii, plan marketingowy, plan działalności operacyjnej, plan organizacji i zarządzania oraz harmonogram określający planowane terminy realizacji poszczególnych etapów działalności i celów strategicznych KIP. Program działalności ulegnie rozszerzeniu o plan finansowy oraz projekty umów pomiędzy wszystkimi stronami zaangażowanymi w świadczenie usług płatniczych oraz projekt umowy ramowej, o jakiej mowa w art. 2 pkt 3 Ustawy o UP, a także projekty umów outsourcingowych w zakresie usług płatniczych.

Wnioskodawca wykaże także m. in. wysokość funduszy własnych, źródło pochodzenia środków finansowych oraz możliwości dysponowania nimi. Kolejne części rozporządzenia będą zawierać wymóg posiadania systemu zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej a także elementy, jakie powinien obejmować opis bliskich powiązań między wnioskodawcą a innymi podmiotami, o jakim mowa w ustawie o UP. Rozporządzenie wskaże też jak należy spełnić ustawowy wymóg ustalenia tożsamości osób bezpośrednio lub pośrednio posiadających znaczny pakiet akcji lub udziałów wnioskodawcy oraz osób zarządzających instytucją płatniczą.

W treści Rozporządzenia znajdzie się ponadto katalog dokumentów i informacji, jakie powinien złożyć wnioskodawca w celu potwierdzenia spełniania wymogu dawania rękojmi ostrożnego i stabilnego zarządzania instytucją płatniczą przez osoby zaangażowane, m. in. informacji, jakie wnioskodawca będzie musiał przedstawić KNF w celu wykazania odpowiedniego wykształcenia i doświadczenia zawodowego osób zarządzających przyszłym KIP.

Choć nie jest znana data wejścia w życie przepisów, przyszli wnioskodawcy zapewne liczą na to, że stanie się to niedługo. Wnioskodawcy w końcu będą mieli pewność, jakie dokumenty muszą przygotować i dołączyć do wniosku. Przy okazji usprawnieniu powinna ulec procedura weryfikacji zgłoszeń.Piotr Glapiński

Prawnik

Piotr Glapiński

Radca prawny, Counsel

Piotr Glapiński

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa