Aktualności

Czy nawiązywanie stosunków gospodarczych na odległość stanowi o wyższym ryzyku prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu?

Czy nawiązywanie stosunków gospodarczych na odległość stanowi o wyższym ryzyku prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu?

 W dniu 22 sierpnia 2018 roku GIIF opublikował wytyczne dotyczące metod weryfikacji tożsamości osoby fizycznej (klienta będącego osobą fizyczną lub reprezentanta klienta będącego osobą prawną) przez instytucje obowiązane – w sytuacji gdy do nawiązania stosunku gospodarczego dochodzi na odległość, bez fizycznej obecności klienta (reprezentanta klienta).

W ocenie GIIF nawiązanie stosunku gospodarczego bez fizycznej obecności klienta może przebiegać wyłącznie z wykorzystaniem:

 1. środków identyfikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającym dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. L 257 z 28.08.2014 r., str. 84), czyli w praktyce z wykorzystaniem podpisu elektronicznego albo:
 2. wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego, o następujących cechach:
  1. wymaganie co najmniej dwóch różnych materiałów weryfikacyjnych (dokumenty, dane i informacje pochodzące z wiarygodnych i niezależnych źródeł), przy czym:
  2. co najmniej jeden materiał weryfikacyjny powinien stanowić dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport) – jako przykład dwóch materiałów weryfikacyjnych GIIF podaje dowód osobisty oraz prawo jazdy,
  3. instytucja obowiązana podejmuje środki weryfikacji autentyczności okazanych przez klienta materiałów weryfikacyjnych, np. wgląd do materiałów weryfikacyjnych za pomocą wideo-rozmowy,
  4. w przypadku braku bezpośredniego wglądu do materiałów weryfikacyjnych (a więc np. w przypadku wideo-weryfikacji) instytucja obowiązana podejmuje dodatkowo środki minimalizujące ryzyko błędnej weryfikacji klienta, np. przelew weryfikacyjny wykonany z konta klienta w innej instytucji obowiązanej na konto podmiotu dokonującego weryfikacji tożsamości.

Innymi słowy, w ocenie GIIF weryfikacja tożsamości osoby fizycznej nieposługującej się kwalifikowanym podpisem elektronicznym powinna polegać na:

 1. weryfikacji autentyczności okazanych przez klienta: dowodu osobistego oraz prawa jazdy przez wyszkolonego pracownika instytucji obowiązanej w czasie wideo-rozmowy z klientem oraz dodatkowo:
 2. dokonaniu przez klienta przelewu z własnego rachunku płatniczego (prowadzonego przez tzw. trzecią instytucję obowiązaną) na rachunek płatniczy instytucji obowiązanej dokonującej weryfikacji.

Wykładnia GIIF wydaje się nieprawidłowa ponieważ:

 1. nie bierze pod uwagę innych kryteriów mogących wpływać na ocenę poziomu ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu dla danego klienta (w tym: rodzaju klienta, obszaru geograficznego, przeznaczenia rachunku, rodzaju produktów, usług i sposobów ich dystrybucji, poziomu wartości majątkowych deponowanych przez klienta lub wartości przeprowadzonych transakcji, celu, regularności lub czasu trwania stosunków gospodarczych), co stanowi naruszenie art. 33 ust. 3 ustawy AML,
 2. nie bierze pod uwagę, że art. 43 ust. 2 pkt 7 ustawy AML nie ma bezwzględnego charakteru (zgodnie z ustawą nawiązanie stosunku na odległość jedynie może – a nie musi – świadczyć o wyższym ryzyku prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu), przy czym jest to argument bezpośrednio powiązany z argumentem ad. 1 powyżej,
 3. nie bierze pod uwagę wypracowanych standardów rynkowych (np. weryfikacji klienta w biurze informacji gospodarczej),
 4. stoi w sprzeczności z wytycznymi KNF,
 5. wprowadza wymogi surowsze niż Dyrektywa AML4, tym samym:
 6. stawia polskich przedsiębiorców na gorszej pozycji konkurencyjnej w stosunku do niepolskich unijnych świadczących usługi w Polsce na zasadzie swobody świadczenia usług (tzw. działalność cross-border), którzy to co do zasady nie są instytucjami obowiązanymi w rozumieniu ustawy AML.

Wydaje się, że zasadne jest przeprowadzenie w omawianej sprawie szerszych rozmów, w tym w szczególności z udziałem przedstawicieli czynnika społecznego oraz przedstawicieli instytucji obowiązanych.Piotr Putyra

Prawnik

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa