Aktualności

Czy zachowek podlega podatkowi od spadku?

Czy zachowek podlega podatkowi od spadku?

Kto może domagać się zachowku?

W tym miejscu warto przypomnieć, że osoba najbliższa dla spadkodawcy (zstępni, małżonek lub rodzice) może domagać się zapłaty zachowku, jeżeli według zasad wyznaczanych przez dziedziczenie ustawowe byłaby uprawniona do spadku. W takiej sytuacji, jeśli została pominięta w testamencie albo otrzymała mniej niż wartość przysługującego jej zachowku, może żądać jego zapłaty (lub uzupełnienia do odpowiedniej kwoty) od pozostałych spadkobierców, zapisobierców czy obdarowanych. Czasami konieczne jest napisanie pozwu o zachowek, choć w wielu przypadkach strony decydują się zawrzeć ugodę.

Przed wyborem drogi dochodzenia zachowku należy zatem rozważyć wszystkie za i przeciw, co często nie jest taką łatwą sprawą. Nasi prawnicy do spraw spadkowych pomogą ci w wyborze najkorzystniejszej opcji, która w możliwie najlepszy sposób zabezpieczy twoje interesy. Skontaktuj się z nasza kancelarią: info@dudkowiak.com.

Kiedy należy zapłacić podatek od zachowku?

Podatkowi od spadków podlegają nie tylko spadkobiercy, ale również osoby nie będące spadkobiercami, którym przysługuje zachowek. Podatek od spadku należy zapłacić, gdy wartość nabytych rzeczy materialnych i niematerialnych jest wyższa niż kwota wolna od podatku. Ta kwota wyznaczana jest natomiast przez ustawę, a jej wysokość zależy od tego, do jakiej grupy należy spadkobierca.

Jak uniknąć zapłaty podatku od zachowku?

Powstanie obowiązku podatkowego uzależnione jest od otrzymania sumy pieniężnej stanowiącej równowartość należnego zachowku. Do zachowku uprawnieni są wyłącznie małżonek, zstępni oraz rodzice spadkodawcy, których ustawa o podatku od spadków i darowizn zalicza do I grupy podatkowej oraz do tzw. grupy zero, uprawnionej do uzyskania całkowitego zwolnienia od podatku od spadku (zachowku), pod warunkiem zgłoszenia otrzymania zachowku właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia jego otrzymania. Jeżeli więc osoba uprawniona do zachowku zaniecha dokonania zgłoszenia otrzymania zachowku, będzie zobowiązana do zapłaty podatku od spadku (zachowku) według zasad obowiązujących dla I grupy podatkowej.

W toku postępowania przed Naczelnikiem właściwego Urzędu Skarbowego niezbędna może okazać się pomoc adwokata, który może reprezentować płatnika w toku całej sprawy dot. zapłaty podatku.

Ile wynosi podatek od zachowku?

W przypadku zaniechania zgłoszenia na formularzu SD-Z2, możliwość zwolnienia z podatku przepada, a otrzymany zachowek podlega opodatkowaniu według zasad obowiązujących dla I grupy podatkowej. Opodatkowaniu podlega nadwyżka ponad kwotę wolną od podatku. Kwota wolna dla I grupy podatkowej wynosi 9.637 zł. Aby obliczyć wysokość podatku, należy od wartości otrzymanego zachowku odjąć kwotę wolną. Jeżeli uzyskana w ten sposób kwota:

  • jest mniejsza niż 0 – podatku się nie płaci,
  • jest większa niż 0, ale nie przekracza 10.278 zł – podatek wynosi 3% nadwyżki ponad kwotę wolną,
  • jest większa niż 10.278 zł, ale nie przekracza 20.556 zł – podatek wynosi 308,30 zł i 5% nadwyżki ponad 10.278 zł,
  • jest większa niż 20.556 zł – podatek wynosi 822,20 zł i 7% nadwyżki ponad 20.556 zł.

Przy ustaleniu kwoty wolnej należy uwzględnić wartość wszystkich rzeczy i praw majątkowych otrzymanych od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie. W przypadku otrzymania zachowku należy więc wziąć pod uwagę wartość ewentualnych darowizn otrzymanych od spadkodawcy za jego życia w okresie 5 lat poprzedzających otrzymanie zachowku.

Inny sposób liczenia terminu na zgłoszenie do urzędu skarbowego

Jest jednak pewna znacząca różnica między podatkiem od spadku a podatkiem od zachowku – sposób liczenia
6-miesięcznego terminu. Osoba uprawniona do zachowku nie uzyskuje własności rzeczy czy praw majątkowych z chwilą otwarcia spadku. Obowiązek podatkowy powstaje więc nie wraz ze śmiercią spadkodawcy (chwilą otwarcia spadku) ani nie z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia o stwierdzeniu nabycia spadku. Zaczyna biec dopiero z chwilą przeniesienia własności danej rzeczy na osobę uprawnioną do zachowku.

Wszelkie informacje dotyczące opisanych wyżej zagadnień wyjaśnią nasi prawnicy specjalizujący się w prawie spadkowym,



Marta Oleśkowska

Prawnik

Marta Oleśkowska

Adwokat, Counsel

Marta Oleśkowska

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa