Aktualności

Decyzja Prezesa UOKiK w sprawie operatora sieci PLAY

18.09.2013

Prezes UOKiK nałożył operatora sieci telefonii komórkowej PLAY  karę w wysokości ponad 8 mln zł za niezastosowanie się do wyroku SOKiK. Większa część kary (niemal 5 mln zł) z tytułu  ograniczania abonentom dochodzenia odszkodowania za straty spowodowane brakiem dostępu do usług telekomunikacyjnych. Druga część kary (tj. ponad 3 mln zł) dotyczy na pozór niewinnego postanowienia regulaminu, iż „pisma wysłane na ostatni adres podany przez abonenta uważa się za skutecznie doręczone”.

Postępowanie w sprawie P4, operatora sieci Play, zostało wszczęte w listopadzie 2012 roku. W lutym 2012 roku Sąd uznał, że stosowana przez P4 klauzula, która decydowała o skuteczności doręczeń, była niezgodna z prawem, stąd wpisana została do rejestru postanowień niedozwolonych. Spółka P4 usunęła niedozwoloną klauzulę dopiero po ponad pięciu miesiącach od opublikowania jej w rejestrze.

We wzorcach umownych spółki zabrakło ponadto postanowienia przyznającego abonentowi możliwości dochodzenia roszczeń ponad wartość kary umownej narzuconej przez przedsiębiorcę. W związku z tym konsument nie mógłby na drodze sądowej dochodzić rekompensaty poniesionej szkody ponad wysokość ustalonej we wzorcu kary umownej.

Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów Prezes UOKiK nałożyła na P4 karę ponad 8 mln zł. Decyzja nie jest ostateczna. Przedsiębiorca odwołał się do sądu.