Aktualności

Dni wolne od pracy w Polsce

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się mnożąc liczbę 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w tymże okresie rozliczeniowym, a następnie dodaje się do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego przypadających od poniedziałku do piątku. W ten sposób pracodawca uzyskuje informację o wymiarze czasu pracy jaki obowiązuje pracownika podczas obowiązującego okresu rozliczeniowego.

Święta państwowe

Niemniej jednak w przypadku gdy święto państwowe będące dniem ustawowo wolnym od pracy przypada w inny dzień niż niedziela, należy obniżyć miesięczny wymiar czasu pracy przypadający dla danego okresu rozliczeniowego o 8 godzin.

Podstawowy i równoważny czas pracy

Co istotne, nie zawsze oznacza to że pracownikowi będzie przysługiwać jeden cały dzień wolny od pracy. Taka sytuacja zdarzy się jedynie w przypadku pracowników zatrudnionych w podstawowym czasie pracy tj. 8 godzin dziennie. Natomiast w przypadku pracowników zatrudnionych w równoważnym czasie pracy, może nastąpić tylko obniżenie wymiaru czasu pracy o 8 godzin do końca okresu rozliczeniowego. Tacy pracownicy mogą np. przyjść do pracy 8 godzin później w jeden z dni roboczych w danym okresie rozliczeniowym albo wyjść z niej 8 godzin wcześniej.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami na info@dudkowiak.comMichał Dudkowiak

Prawnik

Michał Dudkowiak

Adwokat, Partner

Michał Dudkowiak

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa