Aktualności

Do 7 czerwca 2022 roku wszystkie KIP, MIP oraz EMI mają obowiązek przedłożyć KNF kwestionariusz sankcyjny

Do 7 czerwca 2022 roku wszystkie KIP, MIP oraz EMI mają obowiązek przedłożyć KNF kwestionariusz sankcyjny

20 maja 2022 roku Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na krajowe instytucje płatnicze (KIP), małe instytucje płatnicze (MIP) oraz krajowe instytucje pieniądza elektronicznego (EMI) obowiązek wypełnienia bardzo szczegółowego kwestionariusza sankcyjnego.

Termin składania Kwestionariusza Sankcyjnego

Kwestionariusz sankcyjny należy przekazać do KNF w formie elektronicznej do dnia 7 czerwca 2022 r:

 • za pośrednictwem systemu wspierającego proces wymiany informacji dla podmiotów nadzorowanych (Portal KNF), temat kwestionariusza: Kwestionariusz sankcyjny, lub
 • pocztą elektroniczną na adres aml@knf.gov.pl (w tym przypadku plik powinien być zabezpieczony hasłem).

Zakres Kwestionariusza Sankcyjnego KNF

Zakres informacji przekazywanych w ramach Kwestionariusza Sankcyjnego jest szeroki, obejmuje m.in:

 • informacje dotyczące samooceny w zakresie zgodności z sankcjami nałożonymi w rozporządzeniu (UE) 765/2006, rozporządzeniu (UE) 269/2014, rozporządzeniu (UE) 833/2014, a także w polskiej ustawie o sankcjach z dnia 13 kwietnia 2022 r,
 • informacje na temat uwzględniania środków sankcyjnych w politykach i procedurach wewnętrznych,
 • weryfikacja klientów i skanowanie transakcji (częstotliwość, zakres),
 • informacje o relacjach prawnych z podmiotami znajdującymi się na czarnej liście,
 • informacje o relacjach korespondenckich z bankiem rosyjskim lub białoruskim,
 • informacje o liczbie klientów posiadających obywatelstwo rosyjskie lub białoruskie,
 • informacje o włączeniu listy sankcji do wewnętrznej matrycy oceny ryzyka AML.

Obowiązki i ograniczenia

W liście KNF podsumowuje i wymienia najważniejsze obowiązki i ograniczenia krajowych instytucji płatniczych (KIP), małych instytucji płatniczych (MIP) oraz krajowych instytucji pieniądza elektronicznego (EMI):

 • obowiązek zamrażania środków finansowych (funduszy) oraz zasobów gospodarczych osób fizycznych, osób prawnych, podmiotów lub organów określonych w wykazach stanowiących załączniki do tych rozporządzeń (art. 2 ust. 1 rozporządzenia 765/2006, art. 2 ust. 1 rozporządzenia 269/2014),
 • obowiązuje zakaz świadczenia usług pośrednictwa lub innych usług, a także zapewniania finansowania lub pomocy finansowej w związku z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją i używaniem towarów i technologii objętych zakazem sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji, Białorusi lub z  niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego, lub do wykorzystania w Rosji, Białorusi lub na niekontrolowanych przez rząd obszarach ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego (art. 2, 2a, 3b, 3c, 3f, 3k, 4 rozporządzenia 833/2014, art. 1b, 1d, 1e, 1f, 1g rozporządzenia 765/2006, art. 4 rozporządzenia 2022/263),
 • obowiązuje zakaz świadczenia usług pośrednictwa, zapewniania finansowania lub pomocy finansowej w tym pochodnych instrumentów finansowych, a także ubezpieczenia i reasekuracji, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących przywozu, nabywania, transportu lub przekazywania określonych produktów, surowców, wyrobów, towarów lub technologii, jeżeli pochodzą one z Rosji lub Białorusi, a także są wywożone z Rosji lub Białorusi (art. 3g, 3i, 3j rozporządzenia 833/2014, art. 1o, 1p, 1q, 1r rozporządzenia 765/2006);
 • obowiązuje zakaz udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, finansowania lub pomocy   finansowej, jak również ubezpieczania i reasekuracji, mających związek z przywozem do Unii Europejskiej towarów pochodzących z niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego, a także towarów z Krymu lub Sewastopola (art. 2 rozporządzenia 2022/263, art. 2 rozporządzenia 692/2014),
 • obowiązuje zakaz przyjmowania depozytów od obywateli rosyjskich lub białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji na Białorusi lub osób prawnych, podmiotów lub organów mających siedzibę w jednym z tych państw, jeżeli łączna wartość depozytów danej osoby fizycznej lub prawnej, danego podmiotu lub organu przekracza 100 000 EUR na instytucję kredytową (art. 5b rozporządzenia 833/2014, art. 1u rozporządzenia 765/2006),
 • obowiązuje zakaz bezpośredniego lub pośredniego zakupu, sprzedaży, świadczenia usług inwestycyjnych lub pomocy w emisji, lub wszelkich innych czynności związanych z określonymi zbywalnymi papierami wartościowymi i instrumentami rynku pieniężnego (art. 5 rozporządzenia 833/2014, art. 1j rozporządzenia 765/2006),
 • obowiązuje zakaz przeprowadzania transakcji związanych z zarządzaniem rezerwami oraz aktywami Banku Centralnego Rosji lub Banku Centralnego Białorusi, w tym transakcji z wszelkimi osobami prawnymi, podmiotami lub organami działającymi w imieniu Banku Centralnego Rosji lub Banku Centralnego Białorusi lub pod kierownictwem jednego z tych banków (art. 5a rozporządzenia 833/2014, art. 1ja rozporządzenia 765/2006),
 • obowiązuje zakaz sprzedaży zbywalnych papierów wartościowych denominowanych w jakiejkolwiek walucie urzędowej państwa członkowskiego UE i wyemitowanych po dniu 12 kwietnia 2022 r. lub sprzedaży jednostek w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania, które zapewniają ekspozycję na takie papiery wartościowe, obywatelom rosyjskim lub białoruskim, lub osobom fizycznym zamieszkałym w Rosji lub na Białorusi, lub osobom prawnym, podmiotom lub organom z siedzibą w jednym z tych państw (art. 5f rozporządzenia 833/2014, art. 1y rozporządzenia 765/2006),
 • obowiązuje zakaz świadomego i celowego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest obejście zakazów określonych w przepisach sankcyjnych (art. 12 rozporządzenia 833/2014, art. 8 rozporządzenia 2022/263, art. 1m rozporządzenia 765/2006, art. 9 rozporządzenia 269/2014, art. 4 rozporządzenia 692/2014),
 • szczególną uwagę należy przywiązywać do stosowania środka bezpieczeństwa finansowego, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy AML. Precyzyjne ustalenie struktury właścicielskiej klienta, wraz z identyfikacją beneficjentów rzeczywistych będzie kluczowe w szczególności w zakresie zastosowania środków ograniczających, polegających na zamrożeniu środków finansowych (funduszy) i zasobów gospodarczych będących własnością, pozostających w posiadaniu, w faktycznym władaniu lub pod kontrolą osób fizycznych lub prawnych, podmiotów i organów wymienionych na listach sankcyjnych (lub z nimi powiązanych - art. 2 ust. 1 rozporządzenia 269/2014).

Sankcje za nieprzestrzeganie obowiązków wskazanych w liście KNF

Należy pamiętać, że naruszenie zakazów przewidzianych w przepisach sankcyjnych zagrożone jest karą grzywny do 20 000 000 zł lub karą pozbawienia wolności do lat 3.

Nasz Zespół pozostaje do Państwa dyspozycji w przypadku jakichkolwiek pytań i prosimy o jak najszybszy kontakt z nami.Piotr Putyra

Prawnik

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa