Aktualności

Dobra wiadomość dla przedsiębiorców. Od 2020 roku łatwiej będzie dochodzić zapłaty od nierzetelnych kontrahentów

Dobra wiadomość dla przedsiębiorców. Od 2020 roku łatwiej będzie dochodzić zapłaty od nierzetelnych kontrahentów

Przedsiębiorcy chcący uzyskać zabezpieczenie swoich roszczeń w toku postępowania cywilnego, muszą uprawdopodobnić łączne spełnienie się dwóch przesłanek:

  1. istnienie dochodzonego roszczenia
  2. oraz posiadanie interesu prawnego w jego udzieleniu.

O ile pierwsza z nich nie stanowi dużego problemu, to uprawdopodobnienie posiadania interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia może okazać się bardzo utrudnione lub wręcz niemożliwe jeżeli np. druga strona nie podjęła wyraźnych kroków w celu ukrycia lub wyzbycia się majątku (chociażby takich jak darowanie wartościowych składników członkom rodziny). Przedsiębiorcy pozostaje wtedy czekać na wydanie prawomocnego orzeczenia i liczyć na to, że uda się wyegzekwować zasądzoną kwotę. Oddalenie wniosku o ustanowienie zabezpieczenia zmniejsza więc szanse na realne odzyskanie należności nawet w przypadku wygrania sprawy.

W ramach walki z zatorami płatniczymi znowelizowano m.in. kodeks postępowania cywilnego, wprowadzając duże ułatwienie dla podmiotów wnoszących o zabezpieczenie powództwa. Od 1 stycznia 2020 roku uprawdopodobnienie posiadania interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia nastąpi, jeżeli spełnione zostaną następujące warunki:

  1. zabezpieczenia zażąda powód,
  2. będzie on dochodzić należności  zapłaty z tytułu transakcji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,
  3. roszczenie dotyczy transakcji handlowej o wartości nie więcej niż 75 000 zł (uwaga! chodzi o wysokość transakcji a nie wartość przedmiotu sporu, która może w praktyce być większa lub mniejsza),
  4. dochodzona należność pozostaje niespłacona przed ponad 3 miesiące licząc od dnia wymagalności.

Transakcje handlowe to dla przypomnienia umowy, których przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi, jeżeli są one zawierane w związku z wykonywaną działalnością przez przedsiębiorców, oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych  oraz inne podmioty wskazane w art. 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,

Prawodawca w projekcie ustawy podkreśla, że jest to rozwiązanie kompromisowe, które z uwagi na wprowadzony limit wysokości transakcji zabezpiecza interes powoda, ale chroni również pozwanego przed nadmierną uciążliwością zabezpieczenia.

Dodatkowo, żeby przyspieszyć rozstrzyganie o zabezpieczeniu w sprawach rozpoznawanych w postępowaniu upominawczym, uprawnienie do wydawania postanowień w przedmiocie zabezpieczenia w sprawach o zabezpieczenie roszczeń pieniężnych nieprzekraczających siedemdziesięciu pięciu tysięcy złotych uzyskali  referendarze sądowi.

Do postępowań zabezpieczających wszczętych przed dniem 1 stycznia 2020 r., w przypadku których przed tym  dniem  nie  wydano  postanowienia  w przedmiocie  zabezpieczenia,  stosuje  się  dotychczasowe przepisy.

Impulsem do wprowadzenia zmian legislacyjnych mających na celu usprawnienie zatorów płatniczych jest powszechna wręcz praktyka opóźniania się z regulowaniem transakcji handlowych, zwłaszcza wobec mniejszych kontrahentów. W uzasadnieniu ustawy nowelizującej wskazano, że 24% mikro przedsiębiorców otrzymuje zapłatę z opóźnieniem, które średnio trwa aż 3 miesiące i 12 dni.Anna Szymielewicz

Prawnik

Anna Szymielewicz

Radca prawny, Partner

Anna Szymielewicz

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa