Aktualności

Doręczenie komornicze w sprawach z zakresu prawa pracy- koniec z fikcją doręczenia, ale w praktyce tylko dla pozywanych pracowników

Doręczenie komornicze w sprawach z zakresu prawa pracy- koniec z fikcją doręczenia, ale w praktyce tylko dla pozywanych pracowników

Pracodawca rozwiązuje z pracownikiem umowę o pracę i wzywa pracownika do zwrotu służbowego samochodu, jednakże ten auta nie zwraca. Po bezskutecznych próbach kontaktu z byłym pracownikiem, pracodawca decyduje się wystąpić z pozwem przeciwko pracownikowi, jednakże okazuje się, że pod adresem widniejącym w aktach osobowych pracownika, nikt nie odbiera korespondencji.

W aktualnym stanie prawnym, dwukrotne  awizowanie przesyłki pocztowej równoznaczne jest ze skutecznym doręczeniem. Wobec braku podejmowania czynności przez pozwanego w takiej sytuacji, sądy często orzekają zgodnie z żądaniem pozwu. Jeśli jednak pracownik np. wyjechał za granicę i dowiedział się o wydanym wyroku po zakończeniu postępowania, zazwyczaj wnosi o przywrócenie terminów do dokonania czynności procesowych i jeśli wykaże, że rzeczywiście pod ,,starym” adresem już nie zamieszkuje, dochodzi do obalenia domniemania skutecznego doręczenia i całe postępowanie zaczyna się od nowa.

Remedium na takie sytuacje stawić ma nowa instytucja doręczenia komorniczego. Kiedy znajdzie ona zastosowanie?

  1. Pierwszym warunkiem jest nieodebranie pozwu lub innego pisma procesowego mimo dwukrotnego awizowania;
  2. Po drugie, pozwany nie otrzymał wcześniej żadnego pisma w danej sprawie;
  3. Po trzecie, pozwany nie odmówił przyjęcia pisma (jeżeli bowiem odmówił, to musiał przecież o przesyłce wiedzieć, a zatem przyjmuje się, że została skutecznie doręczona);
  4. Po czwarte, pozwany nie ma obowiązku ujawnienia i aktualizacji danych w rejestrach sądowych (UWAGA! warunek ten w zasadzie eliminuje stosowanie tej instytucji w relacji powód- pracownik c/a pozwany- pracodawca; Jeśli dany podmiot ma obowiązek aktualizacji swoich danych w oficjalnych rejestrach- KRS, CEIDG, doręczenia dokonywane na adresy w nich widniejące uznaje się za skuteczne);
  5. Po piąte, wyłączenie stosowania tej instytucji nie wynika z przepisów szczególnych.

Jak stosowanie doręczenia komorniczego będzie wyglądało w praktyce?

ETAP I Przewodniczący składu orzekającego powinien zawiadomić powoda o zaistnieniu przesłanek zastosowania doręczenia komorniczego, przesyłając jednocześnie powodowi odpis niedoręczonego pisma, oraz zobowiązać powoda do doręczenia pisma za pośrednictwem komornika. Co za tym idzie, to nie występujących w charakterze powoda pracodawca, lecz sąd będzie oceniał zasadność stosowania omawianej instytucji w danej sprawie.

ETAP II Następnie, po otrzymaniu zobowiązania, powód we własnym zakresie będzie musiał zwrócić się do komornika ze stosownym wnioskiem o dokonanie doręczenia.

ETAP III Komornik w terminie 14 dni:

  1. doręcza pismo za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty = przesyłka jest skutecznie doręczona;
  2. dokonuje ustaleń, że dana osoba zamieszkuje pod wskazanym adresem, lecz nie odebrała korespondencji = przesyłka jest skutecznie doręczona;
  3. dokonuje własnych ustaleń i stwierdza, że adresat nie zamieszkuje pod danym adresem lub nie udaje mu się sprawy wyjaśnić= brak skutecznego doręczenia- następuje zwrot pisma pozwanemu ze stosowną informacją- wówczas powód będzie mógł zlecić komornikowi podjęcie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu pozwanego.

KOSZTY Za czynności komornika pracodawca będzie musiał zapłacić- za doręczenie pisma na jeden adres 60 zł, a za podjęcie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu pracownika (byłego pracownika) 40 zł.

ETAP IV WAŻNE! Pracodawca będzie miał dwa miesiące od dnia doręczenia zobowiązania do zastosowania doręczenia komorniczego, na złożenie do akt sprawy potwierdzenia doręczenia pisma przez komornika pozwanemu pracownikowi (alternatywnie pracodawca będzie mógł zwrócić pismo podając nowy adres pozwanego lub złożyć dowód, że pozwany przebywa pod adresem, na który nastąpiła próba doręczenia). Jeśli tego nie zrobi, postępowanie zostanie zawieszone. W takim przypadku, jeśli w ciągu kolejnych trzech miesięcy nie wpłynie do sądu wniosek o podjęcie postępowania, sąd postępowanie umorzy.Alicja Myśluk-Landowska

Prawnik

Alicja Myśluk-Landowska

Radca prawny, Senior Counsel

Alicja Myśluk-Landowska

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa