Aktualności

Doręczenie komornicze. Powód będzie musiał ustalić aktualny adres pozwanego, by skutecznie wnieść pozew

Doręczenie komornicze. Powód będzie musiał ustalić aktualny adres pozwanego, by skutecznie wnieść pozew

Kompleksowa nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego z 2019 roku wprowadziła zmiany również w zasadach doręczania pism w toku postępowania. Jednym z nowych rozwiązań jest. tzw. doręczenie komornicze, a więc doręczanie pierwszych pism sądowych pozwanym za pośrednictwem komornika sądowego. Celem doręczeń komorniczych jest uniknięcie sytuacji, w której dłużnik dowiaduje się o toczącym postępowaniu dopiero na etapie egzekucji komorniczej, bo wcześniej korespondencja kierowana była na jego nieaktualny adres. Teraz żeby skutecznie pozwać dłużnika, trzeba będzie najpierw ustalić jego prawidłowy adres zamieszkania. Przestaje obowiązywać więc fikcja doręczenia po dwukrotnej awizacji przesyłki.

  1. Wobec kogo stosowane są doręczenia komornicze?

Nowe zasady będą miały zastosowanie, jeżeli pozwanym w sprawie będzie osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej. Jednoosobowi przedsiębiorcy i osoby wprawne wpisane do rejestrów (CEIDG, KRS) nadal będą miały doręczane pisma sądowe na wskazany w nich adres z zachowaniem zasady fikcji doręczenia po podwójnej awizacji pisma.

Procedura doręczenia komorniczego zostanie uruchomiona, jeżeli pozwany nie odbierze pod adresem wskazanym przez powoda dwukrotnie awizowanej przesyłki z sądu.

  1. jakie dokumenty doręczane są przez komornika sądowego?

Doręczenie komornicze będzie miało zastosowanie do pierwszych pism w sprawie wywołujących potrzebę obrony swoich praw przez pozwanego, czyli przede wszystkim pozwu i ewentualnie wraz z nim wezwania na rozprawę, złożenia odpowiedzi na pozew czy nakazu zapłaty, jeżeli został wydany.

Jeżeli po skutecznym doręczeniu pozwu, pozwany przestanie odbierać korespondencję, a nie zawiadomił sądu o zmianie adresu, powód nie będzie musiał ponownie korzystać z doręczenia komorniczego.

  1. jakie czynności powinien podjąć powód?

Jeżeli podwójna awizacja przesyłki z pozwem nie będzie skuteczna, sąd przekaże odpis pisma powodowi i zobowiąże go do doręczenia tego pisma za pośrednictwem komornika sądowego. Powód będzie miał tylko dwa miesiące na skuteczne doręczenie korespondencji pozwanemu. W tym czasie musi dokonać jednej z poniższych czynności:

  1. złożyć w sądzie potwierdzenia doręczenia pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika sądowego,
  2. zwrócić przekazane pismo do sądu wraz z nowym aktualnym adresem pozwanego,
  3. przedstawić w sądzie dowód, że pierwotny adres wskazany w pozwie jest prawidłowy.

Powód będzie więc musiał albo samodzielnie ustalić aktualny adres, albo zwrócić się do komornika sądowego o doręczenie pozwu. Ten będzie miał na to 14 dni. Jeżeli komornik nie zastanie pozwanego, ale ustali, że adres jest prawidłowy, zostawi mu zawiadomienie (awizo). Jeżeli pismo nie zostanie odebrane, uznaje się je za doręczone po upływie 14 dni od pozostawienia awiza.

Jeżeli komornikowi nie uda się doręczyć pisma pod wskazanym adresem i okaże się on nieprawidłowy, zwróci list powodowi. Powód będzie mógł zlecić mu wtedy poszukiwanie aktualnego adresu dłużnika np. poprzez składanie zapytań do urzędów.

  1. co, jeżeli nie uda się skutecznie doręczyć pisma za pomocą komornika sądowego?

Jeżeli opisane powyższej działania nie doprowadzą do odnalezienia aktualnego adresu dłużnika w ciągu 2 miesięcy, to sąd zawiesi postępowanie w sprawie.

  1. jakie koszty poniesie powód w związku z doręczeniem komorniczym?

W związku z zainicjowaniem doręczenia komorniczego, powód będzie musiał ponieść dodatkowe koszty w sprawie.

Za podjęcie próby doręczenia komornik sądowy pobierze opłatę w wysokości 60 zł, a w przypadku konieczności dalszego dojazdu do dłużnika dodatkowo 20 zł. Jeżeli komornik ustali, że pozwany nie mieszka pod wskazanym adresem, dalsze poszukiwanie adresata wiąże się z opłatą w wysokości 40 zł.

Koszty te pokrywa powód. Jeżeli jednak uda mu się prawidłowo doręczyć pozew i wygra sprawę, może liczyć na ich zwrot od pozwanego.Anna Szymielewicz

Prawnik

Anna Szymielewicz

Radca prawny, Partner

Anna Szymielewicz

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa