Aktualności

Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie

Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie

Warto wiedzieć, że regulacja art. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) umożliwia każdemu uzyskanie informacji o środowisku i jego ochronie, które to informacje są w posiadaniu władz publicznych lub też są informacjami przeznaczonymi dla władz publicznych.

Udostępnienie informacji następuje po złożeniu przez zainteresowany podmiot pisemnego wniosku do właściwego organu. Nie wymaga złożenia wniosku uzyskanie informacji niewymagających wyszukiwania.

Co ważne, podmiotu składający wniosek o udostępnienie informacji o środowisku nie musi  wykazać interesu prawnego lub faktycznego do uzyskania takiej informacji.

Szczegółowy wykaz informacji, które podlegają udostępnieniu w opisywanym trybie zawiera art. 9 ustawy i są to m.in.

  • informacje dotyczące stanu elementów środowiska, takich jak: powietrze, woda, powierzchnia ziemi, kopaliny, klimat, krajobraz i obszary naturalne, w tym bagna, obszary nadmorskie i morskie, a także rośliny, zwierzęta i grzyby oraz inne elementy różnorodności biologicznej, w tym organizmy genetycznie zmodyfikowane, oraz wzajemnych oddziaływań między tymi elementami;
  • informacje dotyczące emisji, w tym odpadów promieniotwórczych, a także zanieczyszczeń, które wpływają lub mogą wpłynąć na elementy środowiska;
  • informacje dotyczące środków, takich jak m.in.: środki administracyjne, polityki, przepisy prawne dotyczące środowiska i gospodarki wodnej, plany, programy oraz porozumienia w sprawie ochrony środowiska;
  • informacje dot. raportów na temat realizacji przepisów dotyczących ochrony środowiska.

Wyżej wymienione informacje o środowisku właściwy organ udostępnia się w formie ustnej, pisemnej, wizualnej, dźwiękowej, elektronicznej lub innej formie.

Wnioskowane informacje o środowisku i jego ochronie powinny być przez organ udostępnione  nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku. W pewnych przypadkach termin ten może jednak ulec przedłużeniu do 2 miesięcy.

W przepisach ustawy zostały enumeratywnie wyliczone również przypadki w których organ może odmówić udostępnienia zainteresowanemu podmiotowi wnioskowanej przez niego informacji o środowisku i jego ochronie (art.  16 ust. 1 i 2 ww. ustawy). W przypadku zaistnienia opisanych w ustawie okoliczności, organ odmawia udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie w drodze decyzji.Joanna Palka

Prawnik

Joanna Palka

Adwokat, Counsel

Joanna Palka

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa