Aktualności

Działalność crowdfundingowa a zezwolenie KNF

Działalność crowdfundingowa a zezwolenie KNF

Od 29 lipca 2022 roku prowadzenie platformy crowdfundingowej wymaga uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz podlega jej nadzorowi. Prowadzenie działalności bez wymaganego zezwolenia jest zagrożone karą w postaci grzywny do 5 mln złotych.

Crowdfunding

Finansowanie społeczne, czyli alternatywny sposób gromadzenia kapitału dla przedsiębiorstw typu start-up oraz małych i średnich przedsiębiorstw rozwija się dość dynamicznie na rynku krajowym, jak i wspólnotowym. Unia Europejska dostrzegając rosnącą skalę crowdfundingu wprowadziła Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych (ECSP). Od 10 listopada 2021 roku jest ono stosowane bezpośrednio w państwach członkowskich UE oraz stanowi główny akt o zasięgu unijnym, który kompleksowo reguluje tematykę finansowania społecznego projektów biznesowych i umożliwia jego transgraniczne funkcjonowanie.

Crowdfunding w Polsce

Do tej pory prowadzenie platform crowdfundingowych (crowdfundingu inwestycyjnego lub pożyczkowego) odbywało się co do zasady w ramach swobody działalności gospodarczej – tj. nie istniał obowiązek uzyskania zezwolenia właściwych krajowych organów.  Zapisy Rozporządzenia ECSP zmieniły reżim prawny w ten sposób, że działalność ta stała się działalnością regulowaną, wymagającą zezwolenia oraz podlegającą nadzorowi. W Polsce, proces licencyjny i nadzór nad platformami sprawuje od końca lipca 2022 roku Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

Udzielenie zezwolenia podlega opłacie w wysokości nie większej niż równowartość 4.500 euro. Co więcej, prowadzenie działalności crowdfundingowej wiąże się dodatkowo z obowiązkiem wnoszenia rocznych opłat na pokrycie kosztów nadzoru sprawowanego przez KNF.

Proces licencyjny

Proces uzyskania zezwolenia może przypominać przykładowo wniosek o uzyskanie licencji krajowej instytucji płatniczej. Jest zatem dość złożony z punku widzenia dokumentacji, jaką należy przedstawić Komisji Nadzoru Finansowego.

Wraz z wnioskiem należy bowiem przedłożyć m.in.:

 • program działania określający rodzaje usług finansowania społecznościowego, w tym miejsce i sposób udostępniania ofert finansowania społecznościowego,
 • opis zasad zarządzania i mechanizmów kontroli wewnętrznej, w tym procedurę zarządzania ryzykiem i procedurę księgową,
 • opis systemów, zasobów i procedur na potrzeby kontroli i ochrony systemów przetwarzania danych,
 • opis ryzyk operacyjnych potencjalnego dostawcy usług finansowania społecznościowego,
 • opis ostrożnościowych środków ochrony,
 • opis planu ciągłości działania,
 • dane identyfikacyjne osób fizycznych odpowiedzialnych za zarządzanie potencjalnym dostawcą usług finansowania społecznościowego,
 • opis zasad dotyczących outsourcingu,
 • opis procedur rozpatrywania skarg klientów,
 • potwierdzenie tego, czy potencjalny dostawca usług finansowania społecznościowego zamierza świadczyć usługi płatnicze samodzielnie lub za pośrednictwem osoby trzeciej,
 • opis stosowanych przez potencjalnego dostawcę usług finansowania społecznościowego procedur służących weryfikacji kompletności, prawidłowości i jasności informacji zawartych w arkuszu kluczowych informacji inwestycyjnych,
 • opis stosowanych przez potencjalnego dostawcę usług finansowania społecznościowego procedur w odniesieniu do limitów inwestycyjnych dla inwestorów niedoświadczonych.

Zgodnie z rozporządzeniem ECSP platformy crowdfundingowe mogą kontynuować świadczenie usług finansowania społecznościowego do 10 listopada 2022 roku lub do czasu uzyskania zezwolenia – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 

Pytania lub wątpliwości – skontaktuj się z naszą Kancelarią

W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Zapytania można kierować: info@dudkowiak.comAleksandra Walas

Prawnik

Aleksandra Walas

Aplikant radcowski

Aleksandra Walas

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa