Aktualności

Elektroniczne sprawozdanie finansowe

Sejm przyjął nowelizację ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i niektórych innych ustaw. Dnia 15 marca 2018 weszła w życie większość przepisów wprowadzonych przez nowelizację, w tym m. in. przepisy przepisy nakładające obowiązek składania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej. Nowelizacja zawiera także zamiany w zakresie procesu rejestracji spółek i procedowana jest przede wszystkim z uwagi na konieczność wdrożenia unijnej dyrektywy dotyczącej integracji rejestrów centralnych, spółek oraz baz danych NIP i REGON.

Zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym i ustawie o rachunkowości

Głównym celem nowelizacji jest wdrożenie wspomnianej wcześniej unijnej dyrektywy oraz odciążenie sądów, które obecnie mają bardzo wiele pracy przy obsłudze spraw rejestrowych. Spowodowane jest to przede wszystkim rosnącą liczbą podmiotów wpisywanych do KRS. Należy przygotować się na pełną cyfryzację procesu rejestracji spółki i zgłaszania zmian w rejestrach. Nowelizacja pociąga za sobą także zmiany w ustawie o rachunkowości, nakładając wymóg sporządzania elektronicznego sprawozdania finansowego podpisywanego ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.  

Repozytorium dokumentów

Kolejną istotna zmianą jest wprowadzenie repozytorium dokumentów w postaci systemu teleinformatycznego w którym zamieszczane będą sprawozdania finansowe podmiotów wpisanych do KRS. Dokumenty te będą publicznie i bezpłatnie udostępniane zainteresowanym. Po zamieszczeniu w repozytorium, sprawozdania przekazywane będą do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych. Zniknie zatem obowiązek składania sprawozdań do akt rejestrowych oraz dokonywania osobnego zgłoszenia do właściwego Urzędu Skarbowego.

Więcej o sprawozdawczości spółek można przeczytać tutaj.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami na info@dudkowiak.comPiotr Putyra

Prawnik

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa