Aktualności

Europejski Nakaz Zapłaty

Europejski Nakaz Zapłaty (ENZ) ustanowiony został przez Rozporządzenie WE nr 1896/2006 w sprawie europejskiego nakazu zapłaty. Procedura ta umożliwia szybkie, sprawne i relatywnie tanie dochodzenie bezspornych roszczeń pieniężnych w sprawach transgranicznych pomiędzy stronami mającymi swoje siedziby w różnych państwach członkowskich UE.

Postępowanie w przedmiocie wydania ENZ

Całe postępowanie w przedmiocie wydania europejskiego nakazu zapłaty przeprowadzane jest na określonych w rozporządzeniu formularzach. Procedura ustanowiona została dla celu dochodzenia roszczeń pieniężnych o oznaczonej wysokości które są wymagalne w chwili wnoszenia pozwu o wydanie ENZ. Użycie formularzy i zakreślenie krótkich terminów sądowych doprowadza do znacznego usprawnienia i przyspieszenia postępowania, co z kolei wydaje się korzystnym rozwiązaniem z punktu widzenia przedsiębiorcy.

Pozew i wydanie ENZ

Pozew o wydanie ENZ składany jest na Formularzu A. W przypadku uwzględnienia pozwu sąd w terminie 30 dni od dnia jego wniesienia wydaje europejski nakaz zapłaty przy użyciu Formularza E. Sąd doręcza tak wydane orzeczenie pozwanemu wraz z odpisem pozwu na podstawie którego ENZ został wydany. Pozwany może wnieść sprzeciw do sądu który wydał ENZ w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Sprzeciw winien zostać wniesiony na Formularzu F. Nie wniesienie sprzeciwu skutkuje wykonalnością nakazu zapłaty.

Stwierdzenie wykonalności ENZ

W przypadku gdy pozwany nie wniesie sprzeciwu od europejskiego nakazu zapłaty, ten staje się wykonalny. Sąd który wydał nakaz niezwłocznie stwierdza wówczas jego wykonalność przy użyciu Formularza G.

Wykonalność w państwach członkowskich UE

Europejski nakaz zapłaty, który stał się wykonalny w państwie członkowskim wydania jest uznawany i wykonywany przez inne państwa członkowskie bez konieczności wydawania jakichkolwiek dodatkowych zaświadczeń lub orzeczeń w tym zakresie.

Egzekucja na podstawie ENZ

Zgodnie z art. 115314 KPC, europejskie nakazy zapłaty wydane przez sądy państw członkowski UE, których wykonalność została stwierdzona w tych państwach zgodnie z przepisami rozporządzenia 1896/2006 stanowią tytuł wykonawczy w RP. Oznacza to, wierzyciel który uzyskał ENZ przeciwko swojemu dłużnikowi wraz ze stwierdzeniem wykonalności uprawniony jest natychmiastowego wszczęcia egzekucji środków pieniężnych zasądzonych w ENZ.

Po więcej informacji zapraszamy na info@dudkowiak.comMichał Dudkowiak

Prawnik

Michał Dudkowiak

Adwokat, Partner

Michał Dudkowiak

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa