Aktualności

FINN czyli polski REIT – wymogi dla członków zarządu

Poprawki w projekcie ustawy – wymóg doświadczenia w zakresie tzw. asset management 

W dniu 17 października 2018 roku sejmowa Komisja Finansów Publicznych rozpatrywała projekt ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości (FINN). W trakcie posiedzenia dyskutowano między innymi nad rozumieniem przepisu art. 13 ust. 3 pkt 2 ustawy przewidującego wymóg posiadania przez prezesa zarządu oraz jednego z pozostałych członków zarządu FINN co najmniej pięcioletniego doświadczenie w zakresie zarządzania nieruchomościami. Zgodnie z projektem wymóg ten ma istotne znaczenie, gdyż jego niespełnienie uniemożliwia nabycie przez spółkę statusu FINN lub spółki zależnej FINN a w konsekwencji skorzystanie z przewidywanych przez ustawę preferencji podatkowych. Obecni na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych posłowie oraz przedstawiciele Ministerstwa Finansów wyrazili swoje wątpliwości, co do tego, czy przywołany przepis obejmuje szeroko rozumiane doświadczenie w zakresie tzw. property management, czyli bieżące administrowanie wynajmowaną nieruchomością w imieniu jej właściciela za określoną opłatą, w tym remontowanie, realizacja inwestycji, poszukiwanie i utrzymywanie najemców, rozliczanie płatności, czy też tzw. asset management, czyli strategiczne i operacyjne zarządzanie środkami mającymi wpływ na ryzyko i stopę zwrotu z nieruchomości (zarządzanie nieruchomościami jako aktywami). Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów wymóg doświadczenia członka zarządu w zakresie zarządzania nieruchomościami powinien dotyczyć doświadczenia w tzw. asset management. Prawdopodobnie powyższa kwestia zostanie doprecyzowana zgodnie z intencją Ministerstwa Finansów w ramach drugiego czytania projektu ustawy w Sejmie. Przewidywana poprawka może w istotnych sposób ograniczyć krąg osób posiadających kwalifikacje do sprawowania funkcji członka zarządu w spółce.

Inne wymogi dla członków zarządu REIT

Projekt ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości (FINN) przewiduje ponadto inne, szczególne wymogi dotyczące zarządów FINN oraz ich spółek zależnych. Każda ze spółek powinna posiadać siedzibę i zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warto wskazać, że projekt ustawy przewiduje, iż spółka zależna FINN może być spółką akcyjną, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółką komandytowo – akcyjną. W przypadku spółki zależnej FINN w formie spółki komandytowo – akcyjnej wymóg posiadania siedziby na terytorium RP dotyczy także komplementariuszy tej spółki (wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczeń), gdyż zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych spółka komandytowo – akcyjna nie posiada zarządu.

Zarząd FINN oraz spółek zależnych powinien składać się z co najmniej trzech członków. Członkiem zarządu może być osoba niekarana za przestępstwa gospodarcze określone w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz niewpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego. Dodatkowo prezes zarządu oraz jeden z członków zarządu, oprócz wspomnianego wyżej wymogu doświadczenia z zakresu asset management, powinien posiadać także wyższe wykształcenie.

Nasza Kancelaria na bieżąco monitoruje przebieg procesu legislacyjnego ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości.
O wszelkich, istotnych zmianach w projekcie będziemy informować w kolejnych wpisach.Marcin Kręglewski

Prawnik

Marcin Kręglewski

Adwokat, Partner

Marcin Kręglewski

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa