Aktualności

Jak rozpocząć działalność w zakresie kryptoaktywów w Polsce

Jak rozpocząć działalność w zakresie kryptoaktywów w Polsce

W Polsce zarejestrowanych jest obecnie około 400 podmiotów prowadzących działalność w zakresie walut wirtualnych. Należy pamiętać, że od 32 października 2021 roku świadczenie usług w zakresie wymiany między walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi, wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi lub pośrednictwo w tym zakresie, a także prowadzenie rachunków umożliwiających korzystanie z jednostek walut wirtualnych jest działalnością regulowaną i wymaga wpisu do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych prowadzonego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach. Z uwagi na toczące się obecnie prace nad rozporządzeniem MiCA, warto mieć na uwadze, że rejestr może być niedługo zastąpiony wymogiem posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności oraz nadzorem ze strony organów państwowych.

Kto podlega wpisowi do rejestru

Działalność w zakresie walut wirtualnych może być wykonywana zarówno przez osoby fizyczne, jak i osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (np. spółka jawna, partnerska, komandytowa czy komandytowo-akcyjna).

Warunki wpisu do rejestru

Zgodnie z art. 129n ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, działalność w zakresie walut wirtualnych prowadzić może osoba, która nie została skazana za umyślne przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym (np. wyłudzenie kredytu albo pranie pieniędzy), przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwo finansowania terroryzmu, przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Podobne warunki przewidziane zostały dla wspólników prowadzących sprawy spółki lub uprawnionych do reprezentowania spółki, członków organów zarządzających spółek, beneficjentów rzeczywistych podmiotu prowadzącego działalność w zakresie walut wirtualnych, a także – osób kierujących wykonywaniem czynności związanych z prowadzeniem działalności w zakresie walut wirtualnych.

Ponadto, osoby te muszą dodatkowo spełnić jeden z warunków podanych poniżej:

  • ukończyć szkolenie lub kurs obejmujący prawne lub praktyczne zagadnienia związane z działalnością w zakresie walut wirtualnych (ustawa, ani Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach  nie precyzują jakiego rodzaju kurs lub szkolenie jest wymagane; ważne jest jedynie, aby zakres kursu/szkolenia obejmował prawne lub praktyczne zagadnienia związane z działalnością w zakresie walut wirtualnych) lub
  • wykonywać, przez okres co najmniej roku, czynności związane z działalnością w zakresie walut wirtualnych.

Do wniosku o wpis do rejestru nie jest wymagane przedłożenie zaświadczenia o niekaralności, ani dokumentów potwierdzających doświadczenie lub przebyte szkolenia. W zamian dołącza się jedynie stosowne oświadczenie w tym zakresie.

Wniosek o wpis do rejestru musi zostać podpisany elektronicznie, za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu zaufanego.

Ile wynosi opłata od wniosku

Wpis do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych podlega opłacie skarbowej w wysokości 616 zł.

Czas procedowania wniosku

Wpisu do rejestru dokonywany jest w terminie 14 dni od dnia wpływu wniosku. Wniosek musi być zgodny ze stanem faktycznym. Do kompletnego wniosku należy dołączyć również oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności w zakresie walut wirtualnych oraz oświadczenie o niekaralności.

Za prowadzenie działalności w zakresie walut wirtualnych bez uzyskania wpisu do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych grozi kara do 100 000 zł.

Pytania lub wątpliwości – skontaktuj się z naszą Kancelarią

W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Zapytania można kierować: info@dudkowiak.comAleksandra Walas

Prawnik

Aleksandra Walas

Aplikant radcowski

Aleksandra Walas

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa