Aktualności

Zmiany na rynku usług płatniczych - dane KNF za okres 07/2018 - 03/2019

Zmiany na rynku usług płatniczych - dane KNF za okres 07/2018 - 03/2019

Krajowe instytucje płatnicze (KIP)

Liczba KIP w I kw. 2019 roku nie zmieniła się w stosunku do końca 2018 r. i nadal wynosi 40 podmiotów. Znacznie zwiększyły się za to fundusze własne KIP z 413,75 mln zł na koniec IV kw. 2018 r. do 567,5 mln zł na koniec I kw. 2019 r. Pozytywną informacją jest także spełnianie przez wszystkie KIP ustawowego wymogu kapitałowego nakazującego KIP posiadanie w każdym czasie funduszy dostosowanych do rozmiaru prowadzonej działalności i rodzaju usług płatniczych, jakie mogą być świadczone na podstawie udzielonego zezwolenia.

Stale wzrasta także liczba transakcji realizowanych przez KIP. Wykres KNF pokazuje, że od początku I kw. 2018 r. do końca I kw. 2019 r. liczba transakcji wzrosła z 325,2 do 464,11 mln zł. Świadczy to o stałym rozwoju tego sektora usług. Z ogółu zleceń płatniczych realizowanych przez Krajową Instytucję Rozliczeniową na koniec I kw. 2019 r. aż 98,38 % zleceń stanowiły transakcje płatnicze zrealizowane przez KIP. Dla porównania jeszcze w IV kw. 2018 r. stanowiły one 89,24 % zleceń. Odnotowano także nieznaczny procentowy wzrost wartości tych transakcji w stosunku do reszty operacji, tj. z 2,73 % ogółu transakcji realizowanych przez KIR w IV kw. 2018 r. do 2,79 % ogółu transakcji realizowanych przez KIR w I kw. 2019 r.

O ponad 5 mln zł wzrosła z kolei łączna wartość wykazanych kredytów płatniczych udzielanych przez KIP, tj. z 55,2 mln zł w IV kw. 2018 r. do 60,8 mln zł w I kw. 2019 r.

KNF stwierdziła optymistycznie, że w obu analizowanych okresach co do zasady KIP składają wymagane sprawozdania finansowe i statystyczne w ustawowym terminie.

Małe instytucje płatnicze (MIP)

W przeciwieństwie do liczby KIP Podwojeniu uległa za to liczba zarejestrowanych MIP, tj. z 10 na koniec 2018 r. do 20 na koniec marca 2019 r. O 10 zwiększyła się także liczba MIP, które faktycznie rozpoczęły  świadczenie usług (z 3 w IV kw. 2018 r. do 13 na koniec I kw. 2019 r.). O dynamicznym wzroście sektora MIP świadczy też wynik porównania liczby przeprowadzonych transakcji płatniczych. Mianowicie, w całym II półroczu 2018 r. MIP wykonały łącznie 91.684 transakcje płatnicze o wartości 30,51 mln zł, tymczasem w samym tylko I kw. 2019 r. transakcji tych było aż 9,21 mln a ich wartość wynosiła 88,1 mln zł. Widać więc wyraźnie, że liczba transakcji wzrosła niemal stukrotnie, zdecydowaną przewagę zyskały jednak drobne transakcje płatnicze, bowiem wartość operacji także wzrosła, ale już „tylko” 2,5-krotnie.

Biura usług płatniczych (BUP)

Wahania zauważalne są z kolei w liczbie zarejestrowanych BUP, od 1314 zarejestrowanych BUP na 30 września 2018 r., przez 1279 na koniec 2018 r. aż do 1309 na 31 marca 2019 r. Tu także możemy zaobserwować jednak znaczne zwiększenie liczby transakcji przy ich jednoczesnym rozdrobnieniu. W II półroczu 2018 r. BUP wykonały łącznie 3,1 mln transakcji o wartości 17,7 mld zł przy aż 8,2 mln transakcji płatniczych w I kw. 2019 r. o wartości „zaledwie” 1,5 mld zł.

Zwiększyła się liczba BUP nie przesyłających wymaganych przepisami informacji sprawozdawczych o liczbie i wartości wykonanych przekazów pieniężnych z 10 % na koniec IV kw. 2018 r. do 13,1 % na koniec I kw. 2019 r. Podobnie jak miało to miejsce w II półroczu 2018 r. wciąż nieco ponad 4 % BUP nie wykonuje obowiązku dostarczenia do KNF dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia albo umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dotyczących świadczonych usług płatniczych.

Wnioski

Z zestawienia analizowanych danych wynikają zasadniczo optymistyczne wnioski co do rozwoju rynku usług płatniczych. Zauważalnie zwiększa się ilość transakcji wykonywanych przez KIP, MIP i BUP. Szybko rośnie liczba zarejestrowanych i faktycznie działających MIP. Jednocześnie widać wyraźnie, że opisane usługi płatnicze zaczynają odgrywać coraz istotniejszą rolę w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, co jest sygnałem dla providerów, w jakim kierunku zmierza rynek.Piotr Glapiński

Prawnik

Piotr Glapiński

Radca prawny, Counsel

Piotr Glapiński

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa