Aktualności

Energetyka: Kary pieniężne dla przedsiębiorstw energetycznych za nieterminowe wydawanie warunków przyłącza do sieci

Energetyka: Kary pieniężne dla przedsiębiorstw energetycznych za nieterminowe wydawanie warunków przyłącza do sieci

Uchwalona przez Sejm i Senat, a czekająca aktualnie na podpis Prezydenta RP  nowelizacja Prawa budowlanego, przewiduje między innymi wprowadzenie do ustawy – Prawo energetyczne przepisów, na podstawie których przedsiębiorstwa energetyczne będą karane administracyjnymi karami pieniężnymi za nieterminowe wydawanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, gazowej i ciepłowniczej.

Wysokość kary wymierzonej za zwłokę w wydaniu warunków przyłączenia nie będzie mogła być niższa niż 1500 zł za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy w poprzednim roku podatkowym.. Karę pieniężną wymierza Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w drodze decyzji administracyjnej.

Wprowadzone zmiany mają niewątpliwie na celu zdyscyplinowanie przedsiębiorstw energetycznych do terminowego rozpatrywania wniosków o wydawanie warunków przyłączenia celem zapewnienia sprawności przebiegu procesu inwestycyjnego.

Ponadto nowelizacja określa nowe terminy, w których przedsiębiorstwa energetyczne są obowiązane wydać warunki przyłączenia do sieci tj:

Warunki przyłącza do sieci elektroenergetycznej:

  1. 21 dni od dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę zaliczonego do V lub VI grupy przyłączeniowej, przyłączanego do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
  2. 30 dni od dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę zaliczonego do IV grupy przyłączeniowej, przyłączanego do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
  3. 60 dni od dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę zaliczonego do III lub VI grupy przyłączeniowej, przyłączanego do sieci o napięciu powyżej 1 kV, niewyposażonego w źródło;
  4. 120 dni od dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę zaliczonego do III lub VI grupy przyłączeniowej – dla obiektu przyłączanego do sieci o napięciu wyższym niż 1kV wyposażonego w źródło;
  5. 150 dni od dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę zaliczonego do I lub II grupy przyłączeniowej.

Warunki przyłącza do sieci gazowej:

  1. 30 dni od dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę zaliczanego do grupy przyłączeniowej B podgrupy I;
  2.  60 dni od dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę zaliczanego do grupy przyłączeniowej A lub grupy przyłączeniowej B podgrupy II;
  3. 90 dni od dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę zaliczanego do grupy przyłączeniowej C.

Warunki przyłącza do sieci ciepłowniczej:

  1. 30 dni od dnia złożenia wniosku, w przypadku gdy do sieci ciepłowniczej mają być przyłączone węzły cieplne zasilające obiekty odbiorców ciepła oraz w przypadku gdy do zewnętrznej instalacji odbiorczej za węzłem grupowym, należącej do przedsiębiorstwa energetycznego, ma być przyłączona instalacja w obiekcie odbiorcy;
  2. 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, w przypadku gdy do sieci ciepłowniczej mają być przyłączane źródła ciepła.

Należy jednak pamiętać, że do terminów na wydanie warunków przyłączenia do sieci nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, terminów na uzupełnienie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, okresów opóźnień spowodowanych z winy podmiotu wnioskującego o przyłączenie albo z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa energetycznego. Ponadto przepisy ustawy – Prawo energetyczne uprawniają przedsiębiorstwo energetyczne w szczególnie uzasadnionych wypadkach do wydłużenia maksymalnie o połowę przewidzianych w ustawie terminów na wydanie warunków przyłącza.Marcin Kręglewski

Prawnik

Marcin Kręglewski

Adwokat, Partner

Marcin Kręglewski

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa