Aktualności

Kasy fiskalne

Przedsiębiorca rozpoczynający swoją działalność w Polsce w zakresie sprzedaży towarów i usług na rzecz osób fizycznych oraz planujący zakup kas fiskalnych w tym celu powinien zmierzyć się z szeregiem obowiązków związanych z ich wprowadzeniem.

Zgłoszenie kasy fiskalnej

Zgodnie z par. 13 ust. 1 p. 1) i 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie kas rejestrujących (dalej jako: Rozporządzenie):

1. przed rozpoczęciem ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy fiskalnej przedsiębiorca powinien zgłosić liczbę i miejsca używania kas fiskalnych do naczelnika właściwego urzędu skarbowego (formularz zgłoszenia znajduje się w załączniku nr 1 do Rozporządzenia).

2. Następnym etapem jest fiskalizacja, tj. zsynchronizowanie pracy modułu fiskalnego z pamięcią fiskalną kasy. Fiskalizację może przeprowadzić tylko przez pracownika firmy serwisowej, posiadającej autoryzację producenta lub importera kas.

3. Po fiskalizacji przedsiębiorca w ciągu 7 dni od fiskalizacji ponownie zgłasza kasy fiskalne do naczelnika właściwego urzędu skarbowego (załącznik 2 do rozporządzenia). Analogicznego zgłoszenia dokonuje także serwisant który prowadził fiskalizację.

4. Po uzyskaniu zgłoszeń urząd skarbowy nadaje kasie numer, który należy nanieść na urządzenie w sposób trwały.

W przypadku zakupu używanej kasy fiskalnej przedsiębiorca musi się zmierzyć także z ewentualną koniecznością wymiany pamięci fiskalnej oraz żądać od sprzedawcy urządzenia protokołu odczytu sporządzonego w obecności poprzedniego właściciela kasy, przedstawiciela US oraz serwisanta. Ponadto urządzenie powinno posiadać aktualną homologację producenta, tj. być dopuszczona do obrotu. 

Ulga na zakup kasy 

Przedsiębiorca kupujący kasy rejestrujące może skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej na podstawie art. 111 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług (tzw. ustawa o VAT).  Polega ona na możliwości odliczenia od podatku kwoty wydatkowanej na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), jednak nie więcej niż 700 zł.

Aby skorzystać z ulgi przedsiębiorca musi złożyć deklarację VAT-7 lub VAT-7k (w przypadku podatników zwolnionych – wniosek do właściwego naczelnika urzędu skarbowego). Uwaga: zwrot przysługuje tylko w przypadku prawidłowego zgłoszenia kas w urzędzie skarbowym oraz posiadania dowodu zapłaty należności za kasę rejestrującą.

Jakie są terminy przeglądu kas fiskalnych?

zgodnie z par. 33 ust.1 Rozporządzenia, obowiązkowy przegląd techniczny kasy fiskalnej wykonuje się okresowo, co 2 lata przez serwisanta. 

Jakie dane powinny się znaleźć na paragonie fiskalnym?

Paragon fiskalny powinien zawierać co najmniej:

1) imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych – adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika;

2)  numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP);

3)  numer kolejny wydruku;

4)  datę oraz godzinę i minutę sprzedaży;

5)  oznaczenie „PARAGON FISKALNY”;

6)  nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację;

7)  cenę jednostkową towaru lub usługi;

8)  ilość i wartość sumaryczną sprzedaży danego towaru lub usługi z oznaczeniem literowym przypisanej stawki podatku;

9)  wartość rabatów lub narzutów, o ile występują;

10)  wartość sprzedaży brutto i kwoty podatku według poszczególnych stawek podatku po uwzględnieniu rabatów lub na- rzutów;

11)  wartość sprzedaży zwolnionej od podatku;

12)  łączną kwotę podatku;

13)  łączną kwotę sprzedaży brutto;

14)  oznaczenie waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy łącznej kwocie sprzedaży brutto; 15) kolejny numer paragonu fiskalnego;


16) numer kasy i oznaczenie kasjera – przy więcej niż jednym stanowisku kasowym;

17) numer identyfikacji podatkowej nabywcy (NIP nabywcy) – na żądanie nabywcy;

18) logo fiskalne i numer unikatowy kasy. 

Czy przewiduje się w najbliższych latach obowiązek wymiany kas fiskalnych na kasy online? 

Zgodnie z obecnym brzmieniem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących, zwykłe kasy fiskalne można będzie używać co najmniej do roku 2032. Ale w niektórych branżach, lista których jeszcze nie została przedstawiona, obowiązek wymiany kas fiskalnych na kasy online może zostać wprowadzony już w najbliższych latach.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami na info@dudkowiak.comPiotr Putyra

Prawnik

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Kontakt:

ul. Zamkowa 7/11
61-768 Poznań