Aktualności

KNF może zażądać złożenia książki kontroli

KNF może zażądać złożenia książki kontroli

Audyt Krajowej Instytucji Płatniczej

Każda Krajowa Instytucja Płatnicza (KIP) nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) może w pewnym momencie swojej działalności spodziewać się przeprowadzenia przez KNF audytu sprawdzającego przestrzeganie przepisów i dobrych praktyk rynkowych (na podstawie art. 103 ustawy o usługach płatniczych).

Zdalny audyt KNF

W czasie pandemii Covid-19 może on być przeprowadzony zdalnie, tj. bez fizycznej obecności audytorów KNF w siedzibie podmiotu nadzorowanego. Nie zwalnia to jednak takiego podmiotu z pełnego wywiązywania się z obowiązków prawnych ciążących nie tylko na podmiocie nadzorowanym, ale na przedsiębiorcy w ogóle.

Księga kontroli

W praktyce naszego zespołu prawa bankowego mieliśmy do czynienia przykładowo z żądaniem KNF do okazania książki kontroli (dziennika kontroli), którą należy prowadzić zgodnie z art. 57 Prawa przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 162). Może być ona prowadzona w formie elektronicznej zamiast papierowej, niemniej jednak musi składać się z następujących elementów:

1) oznaczenie organu kontrolującego;

2) oznaczenie upoważnienia do kontroli;

3) zakres przedmiotowy przeprowadzanej kontroli;

4) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli.

Za brak książki kontroli (dziennika kontroli) nie jest przewidziana odpowiedzialność. Można się jednak spodziewać, że KNF będzie miał możliwość doprowadzić do spełnienia tego wymogu przez KIP. W przeciwnym razie kontrola może się przeciągać tak długo, jak długo ten obowiązek nie zostanie spełniony.Piotr Glapiński

Prawnik

Piotr Glapiński

Radca prawny, Counsel

Piotr Glapiński

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa