Aktualności

Kolejna nowelizacja ustawy o przewadze kontraktowej - ceny referencyjne

Kolejna nowelizacja ustawy o przewadze kontraktowej - ceny referencyjne

W drugiej połowie maja 2019 roku Ministerstwo rolnictwa przedstawiło projekt zmiany ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Nowelizacja ma wprowadzić do polskiego systemu prawa konkurencji ceny referencyjne na wybrane produkty rolne. Omówienie wszystkich projektowanych zmian przedstawiamy w poniższej tabeli. Projekt jest obecnie we wczesnej fazie procesu legislacyjnego, w najbliższych dniach ma być przekazany pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów.
 

  Obecnie Po nowelizacji
Wyłączenie stosowania ustawy
Obecnie ustawy nie stosuje się gdy:
  • dostawca sprzedaje produkty rolne do spółdzielni do której przynależy.
  • członek grupy producentów rolnych sprzedaje produkty tej grupie, 
  • członek organizacji producentów owoców i warzyw sprzedaje produkty tej organizacji.
Z regulacji będą wyjęte transakcje zawarte:
  • za pośrednictwem giełdy towarowej,
  • w ramach systemu obrotu instrumentami finansowymi
Nowy delikt nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej  Wykorzystywanie przewagi kontraktowej jest nieuczciwe jeżeli jest sprzeczne z dobrymi obyczajami i zagraża istotnemu interesowi drugiej strony albo narusza taki interes. Art. 7 ust. 2 ustawy przewagowej wymienia przykłady takich deliktów, np. nieuzasadnionym rozwiązaniu umowy lub zagrożeniu rozwiązaniem umowy albo nieuzasadnionym wydłużaniu terminów płatności za dostarczone produkty rolne lub spożywcze.  Przykładowym deliktem będzie nabywanie produktu rolnego, dla którego została ustalona cena referencyjna, poniżej tej ceny, chyba że dostawca wyrazi wolę zbycia takiego produktu po cenie niższej niż cena referencyjna, składając nabywcy pisemne oświadczenie.
Cena referencyjna – kategorie produktów   Minister do spraw rynków rolnych uzyska uprawnienie do określenia w drodze rozporządzenia produktów na które obowiązywać będzie cena referencyjna. Minister będzie się kierował „znaczeniem ekonomicznym poszczególnych produktów rolnych dla krajowej produkcji rolnej”
Cena referencyjna – wysokość ceny   Minister do spraw rynków rolnych uzyska uprawnienie do określenia dwa razy w roku w drodze obwieszczenia wysokości cen referencyjnych produktów rolnych. Minister będzie się kierował „kosztami związane z wytworzeniem produktu rolnego oraz opłacalnością produkcji rolnej, jak również sytuacją podażowo-popytową na rynkach zagranicznych w odniesieniu do danego produktu rolnego”


Michał Dudkowiak

Prawnik

Michał Dudkowiak

Adwokat, Partner

Michał Dudkowiak

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa