Aktualności

Komisja Europejska opublikowała trzecią ponadnarodową ocenę ryzyka w zakresie AML / CFT

Komisja Europejska opublikowała trzecią ponadnarodową ocenę ryzyka w zakresie AML / CFT

Komisja Europejska („Komisja”) opublikowała trzecią ponadnarodową ocenę ryzyka w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu („AML / CFT”). Ocena ta składa się z dwóch dokumentów: (i) sprawozdania oraz (ii) szczegółowego dokumentu roboczego służb Komisji, które łącznie zapewniają kompleksowe określenie rodzajów ryzyka występującego we wszystkich istotnych obszarach, a także zalecenia, które należy wdrożyć, aby wyeliminować zidentyfikowane ryzyka.

Ryzyko w obszarze AML / CFT

W trzeciej edycji ponadnarodowej oceny ryzyka Komisja przeanalizowała ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, które na unijnym rynku wewnętrznym może wiązać się z 43 produktami i usługami podzielonymi na osiem kategorii. Są to produkty i usługi wskazane w dyrektywie w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy [instytucje kredytowe i finansowe, podmioty świadczące usługi przekazu pieniężnego, kantory wymiany walut, sprzedawcy towarów i aktywów o dużej wartości, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, podmioty świadczące usługi na rzecz trustów lub spółek, biegli rewidenci, zewnętrzni księgowi i doradcy podatkowi, notariusze i inni przedstawiciele wolnych zawodów prawniczych oraz podmioty świadczące usługi w zakresie gier hazardowych] oraz kilka innych produktów i usług postrzeganych jako stwarzające ryzyko i tym samym istotnych w kontekście przedmiotowej oceny ryzyka [takie inne produkty i usługi są powszechnie uwzględniane w krajowych ocenach ryzyka na całym świecie. Obejmują one kategorię produktów gotówkowych, a także waluty wirtualne, finansowanie społecznościowe oraz organizacje nienastawione na zysk. Podobnie jak w poprzedniej (2019 r.) ponadnarodowej ocenie ryzyka w zakres oceny wchodzą również niektóre nieformalne środki, takie jak środki wykorzystywane przez system hawala i innych dostawców nieformalnych usług transferu wartości majątkowych, zawodowa piłka nożna, wolne porty oraz programy obywatelstwa i ułatwień pobytowych dla inwestorów].

Wspomniane produkty i usługi podzielono na następujące kategorie:

 1. produkty i usługi gotówkowe (przewoźnicy środków pieniężnych, przedsiębiorstwa o znacznym udziale gotówki w obrocie, banknoty o wysokim nominale, płatności gotówkowe i prywatne bankomaty);
 2. sektor finansowy (środki zdeponowane na rachunku bankowym, sektor detalicznych produktów inwestycyjnych i inwestycji instytucjonalnych, bankowość dla przedsiębiorstw, bankowość prywatna, finansowanie społecznościowe, wymiana walut, pieniądz elektroniczny, transfery środków pieniężnych, nielegalne transfery środków pieniężnych, usługi płatnicze, waluty wirtualne i pozostałe kryptoaktywa, pożyczki dla przedsiębiorstw, kredyty konsumenckie i pożyczki na niewielkie kwoty, kredyty hipoteczne i opiewające na wysokie kwoty kredyty zabezpieczone aktywami, ubezpieczenia (na życie i inne) oraz przechowywanie w sejfach;
 3. produkty i usługi niefinansowe (porozumienia prawne, towary o wysokiej wartości, aktywa o wysokiej wartości, przewoźnicy metali i kamieni szlachetnych, nieruchomości, usługi świadczone przez księgowych i usługi prawne);
 4. sektor gier hazardowych;
 5. organizacje nienastawione na zysk;
 6. sporty zawodowe (zawodowa piłka nożna);
 7. wolne obszary celne;
 8. programy obywatelstwa i ułatwień pobytowych dla inwestorów.

Środki ograniczające ryzyko już stosowane lub przygotowywane na szczeblu Unii Europejskiej

W ponadnarodowej ocenie ryzyka przyjęto większość środków ustawodawczych, o których mowa w dwóch poprzednich ponadnarodowych ocenach ryzyka, w szczególności:

 • piątą dyrektywę w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy;
 • nowe rozporządzenie w sprawie kontroli środków pieniężnych [1];
 • dyrektywę w sprawie zwalczania prania pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych [2];
 • rozporządzenie w sprawie wprowadzania i przywozu dóbr kultury [3];
 • dyrektywę w sprawie dostępu do informacji finansowych i innych informacji [4];
 • przegląd rozporządzeń Europejskich Urzędów Nadzoru [5];
 • przyjęto dyrektywę (UE) 2019/2177 [6], która zmienia dyrektywę Wypłacalność II, dyrektywę MiFID II i czwartą dyrektywę w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy;
 • przyjęto piątą dyrektywę w sprawie wymogów kapitałowych [7}], na mocy której usunięto przeszkody ograniczające współpracę między organami sprawującymi.

Komisja planuje do 2024 r. przedstawić kolejne sprawozdanie, w świetle zmian, które mogą zostać wprowadzone do obecnych ram regulacyjnych UE. Przedmiotem przeglądu będzie również ocena tego, jak środki unijne i krajowe wpływają na poziomy ryzyka.

Dostęp do ponadnarodowej oceny ryzyka AML / CFT z 2022 roku:

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, które ma wpływ na rynek wewnętrzny i dotyczy działalności transgranicznej znajduje się pod linkiem poniżej:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0554&from=EN

Dokument roboczy Komisji towarzyszący sprawozdaniu znajdziecie Państwo z kolei pod linkiem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52022SC0344

Pytania lub wątpliwości – skontaktuj się z naszą Kancelarią

W razie pytań lub potrzeby aktualizacji wewnętrznej procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu obowiązującej w Państwa organizacji zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Zapytania można kierować: info@dudkowiak.com

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1672 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1889/2005, Dz.U. L 284 z 12.11.2018, s. 6,

[2] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1673 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie zwalczania prania pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych, Dz.U. L 284 z 12.11.2018, s. 22, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/880 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzania i przywozu dóbr kultury; Dz.U. L 151 z 7.6.2019, s. 1,

[3] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/880 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzania i przywozu dóbr kultury; Dz.U. L 151 z 7.6.2019, s. 1,

[4] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1153 z dnia 20 czerwca 2019 r. ustanawiająca zasady ułatwiające korzystanie z informacji finansowych i innych informacji w celu zapobiegania niektórym przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub ich ścigania oraz uchylająca decyzję Rady 2000/642/WSiSW, Dz.U. L 186 z 11.7.2019, s. 122,

[5] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2175 z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), rozporządzenie (UE) nr 1094/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), rozporządzenie (UE) nr 1095/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), rozporządzenie (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych, rozporządzenie (UE) 2016/1011 w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych oraz rozporządzenie (UE) 2015/847 w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych (Tekst mający znaczenie dla EOG); Dz.U. L 334 z 27.12.2019, s. 1,

[6] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2177 z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II), dyrektywę 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (Tekst mający znaczenie dla EOG); Dz.U. L 334 z 27.12.2019, s. 155,

[7] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/878 z dnia 20 maja 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2013/36/UE w odniesieniu do podmiotów zwolnionych, finansowych spółek holdingowych, finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej, wynagrodzeń, środków i uprawnień nadzorczych oraz środków ochrony kapitału (Tekst mający znaczenie dla EOG); Dz.U. L 150 z 7.6.2019, s. 253.Aleksandra Walas

Prawnik

Aleksandra Walas

Aplikant radcowski

Aleksandra Walas

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa