Aktualności

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała wzór wniosku o KIP

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała wzór wniosku o KIP

17 października 2022 roku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował wzór formularza wniosku o wydanie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych jako krajowa instytucja płatnicza. Regulator podkreśla, że preferowaną formą złożenia wniosku o KIP jest forma elektroniczna za pośrednictwem platformy ePUAP.  Skorzystanie z formularza jest dobrowolne – wnioskodawcy w dalszym ciągu mogą kształtować treść wniosku samodzielnie oraz przedstawiać dodatkowe, nieujęte w formularzu dokumenty (informacje / wyjaśnienia).

Formularz wniosku o KIP

Formularz udostępniony przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) obejmuje zarówno wydanie, jaki i zmianę zezwolenia na świadczenie usług płatniczych jako krajowa instytucja płatnicza (KIP). Do wniosku dołączone zostały wzory załączników dotyczące odpowiednio:

  • wnioskodawcy (załącznik A),
  • osób zarządzających wnioskodawcą (załącznik B),
  • akcjonariusza / udziałowcy wnioskodawcy będącego osobą fizyczną (załącznik C1),
  • akcjonariusza / udziałowcy wnioskodawcy będącego osobą prawną (załącznik C2).

Wzór formularza zawiera wskazówki dotyczące m.in. polityki outsourcingu; korzystania z usług przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej której dostawcą jest podmiot trzeci; opisu struktury organizacyjnej; zarządzania ryzykiem; zarządzania incydentami; treści procedury dokumentowania, monitorowania, śledzenia i ograniczania dostępu do danych szczególnie chronionych dotyczących płatności; planu ciągłości działania; polityki bezpieczeństwa.

Wzór formularza zawiera zaktualizowaną checklistę dokumentów, jakie należy załączyć do wniosku.

W warstwie praktycznej, regulator precyzuje, że program działalności oraz plan finansowy powinny obejmować 3 pełne okresy obrotowe (przykład: jeśli wniosek o KIP składany jest 1 lipca 2022 roku, to 2 powyższe dokumenty powinny zostać sporządzone za okres 1 stycznia 2023 – 31 grudnia 2025 roku) oraz niepełny okres rozliczeniowy obejmujący rok w którym wniosek został złożony (zatem kierując się datami z przykładu, plan finansowy powinien uwzględniać 3,5 roku). Dane w planie finansowym muszą być ujęte co najmniej w ujęciu kwartalnym.

Dostęp do formularza

Wzór formularza jest dostępny pod adresemhttps://www.knf.gov.pl/komunikacja/wnioski_formularze

Ocena formularza

Należy pozytywnie ocenić inicjatywę Komisji Nadzoru Finansowego. Standaryzacja wniosku i załączników ma bowiem na celu uproszenie i ujednolicenie procesu merytorycznej oceny wniosku, która to ocena ze względu na duże zainteresowanie krajowymi instytucjami płatniczymi jest coraz bardziej czasochłonna. Mamy nadzieję, że wspólny wysiłek regulatora i wnioskodawców przyczyni się do przyspieszenia tych postępowań administracyjnych.

Pytania lub wątpliwości – skontaktuj się z naszą Kancelarią

W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Zapytania można kierować: info@dudkowiak.comAleksandra Walas

Prawnik

Aleksandra Walas

Aplikant radcowski

Aleksandra Walas

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa