Aktualności

Koncesje: Powraca temat repolonizacji mediów. Polski Parlament pracuje nad nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji

Koncesje: Powraca temat repolonizacji mediów. Polski Parlament pracuje nad nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji

W dniu 7 lipca 2021 r. grupa posłów złożyła Marszałkowi Sejmu RP projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, zwanego w przestrzeni publicznej jako „lex TVN”.

Projekt zakłada wprowadzenie ograniczenie dostępu do koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych także dla spółek z pośrednim udziałem kapitałowym osób zagranicznych.

Aktualne brzmienie art. 35 ust. 2 w/w ustawy ogranicza dostęp do koncesji wyłącznie spółkom „z udziałem osób zagranicznych”, co należało rozumieć wyłącznie jako udział bezpośredni. Tymczasem projektodawcy zakładają rozciągnięcie tego ograniczenia także na przypadki pośredniego udziału osób zagranicznych w spółkach ubiegających się o koncesję. Obejmie więc on nawet te spółki, które nie będą w bezpośredni sposób zależne od osób zagranicznych, lecz których relacje z osobami zagranicznymi będą miały charakter pośredni, to jest np. poprzez powiązania kapitałowe ich wspólników.

Jak wynika z projektu nowelizacji, bezpośredni lub pośredni udział kapitałowy osób zagranicznych w spółce lub bezpośredni lub pośredni udział osób zagranicznych w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, a w przypadku prostej spółki akcyjnej – w ogólnej liczbie akcji tej spółki, nie może przekroczyć 49 %.

Projektodawcy zakładają, że koncesja będzie mogła być udzielona osobie zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem, że osoba taka nie jest zależna, w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, od osoby zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie niebędącym państwem członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Projektodawca zrównuje więc w tym zakresie status podmiotów z EOG z podmiotami polskimi, pod warunkiem, że pozostają one niezależne od spółek spoza EOG.

Kluczowe znaczenie ma jednak art. 2 projektu nowelizacji, zgodnie z którym osoby zagraniczne oraz spółki od nich zależne posiadające w dniu wejścia w życie ustawy koncesję na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych mają obowiązek dostosować swoją strukturę kapitałową oraz swoje umowy lub statuty do nałożonych ograniczeń w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

W przestrzeni publicznej funkcjonuje pogląd, że powyższa nowelizacja wymierzona jest wprost przeciwko Grupie TVN z przyczyn politycznych. TVN S.A. jest zależny pośrednio od amerykańskiego Discovery, a więc podmiotu spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, co oznacza, że przepisy nowelizacji znalazłyby wobec niego zastosowanie. Wprowadzenie elementu „pośredniej zależności” odnosi się do TVN S.A., ponieważ jedynym akcjonariuszem (bezpośrednim, formalnym właścicielem) TVN S.A. jest holenderska spółka Polish Television Holding B.V., która stanowi własność Discovery, Inc. Po wejściu w życie projektowanej nowelizacji Grupa TVN musiałaby dokonać zmian w strukturze kapitałowej, tak aby Discovery, Inc. nie posiadało więcej niż 49 % udziałów, pod rygorem odmowy przedłużenia koncesji, o co się aktualnie ubiega.

Analogiczne skutki prawne nowelizacja wywołuje wobec wszystkich innych emitentów programów radiowych i telewizyjnych, którzy pozostają, choćby pośrednio, zależni od podmiotów spoza EOG w stopniu przekraczającym 49 % takiego udziału.

Wyżej przedstawione projekty przepisów budzą poważne wątpliwości co do ich zgodności z Konstytucją RP oraz prawem UE.Michał Puk

Prawnik

Michał Puk

Adwokat, Counsel

Michał Puk

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa