Aktualności

Koncesje: Projekt ustawy o finansowaniu społecznościowym

Koncesje: Projekt ustawy o finansowaniu społecznościowym

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego pojawił się projekt ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych opracowany przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Ustawa ma na celu ujęcie w ramy prawne instytucji crowdfundingu, podlegającego dotychczas ogólnym przepisom dotyczącym ofert publicznych. Projekt ma na celu ujednolić polskie przepisy z przepisami unijnymi, które rozporządzeniem 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. ustanawiają wspólne dla państw członkowskich zasady prowadzenia aktywności w zakresie finansowania społecznościowego. Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od 10 listopada 2021 r.

Crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe jest coraz bardziej popularną formą finansowania start-upów oraz MŚP. Zazwyczaj opiera się ono na pośredniczeniu przez dostawcę usług crowdfundingowych, poprzez prowadzenie ogólnodostępnej platfromy internetowej, pomiędzy osobami starającymi się o dofinansowanie, a potencjalnymi inwestorami. Finansowanie biznesu może mieć na przykład formę pożyczki lub też nabycia wyemitowanych w tym celu papierów wartościowych.

Wskazany projekt obejmuje w szczególności implementację wspomnianego rozporządzenia 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. oraz dyrektywy 2020/1504 z dnia 7 października 2020 r. W projekcie uregulowane zostały szczegółowo wymogi prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie finansowania społecznościowego oraz zasady kontroli podmiotów świadczących takie usługi.

Zgodnie z założeniami projektu, nadzór nad działalnością dostawców usług crowdfundingowych sprawować będzie Komisja Nadzoru Finansowego. Do kompetencji Komisji należeć będzie między innymi możliwość wstrzymania ofert finansowania społecznościowego lub zawieszenia działalności dostawców tych usług. Ponadto za poprawność i rzetelność informacji zawartych w dokumentacji związanej z ofertą finansowania dostawcy odpowiadać będą karnie i cywilnoprawnie. Wprowadzono również szczegółowe rozwiązania dotyczące tajemnicy zawodowej, obejmującej informacje dotyczące chronionych prawem interesów usługobiorców, uzyskane w związku z wykonywaniem czynności służbowych przez dostawców.

Z punktu widzenia starających się o dofinansowanie, najistotniejsze są przepisy projektu ustawy implementujące powołane rozporządzenie 2020/1503. Zbieranie przez firmę środków w kwocie nieprzekraczającej 1 miliona euro, w okresie 12 miesięcy, podlegać będzie w dalszym ciągu dotychczasowym przepisom. Zbiórek takich nie będzie obejmował obowiązek opublikowania prospektu oferty, pośrednictwa platformy crowdfundingowej czy firmy inwestycyjnej. Oferty w przedziale od 1 do 5 milionów euro, w okresie 12 miesięcy, będą musiały być udostępniane za pośrednictwem platformy lub firmy inwestycyjnej oraz wymagać będą sporządzenia memorandum informacyjnego lub klucza informacji inwestycyjnych (bez konieczności zatwierdzenia ich przez KNF). Natomiast oferty na kwotę 5 milionów euro i wyższą pociągać będą za sobą obowiązek sporządzenia prospektu, jego zatwierdzenia przez KNF oraz pośrednictwa firmy inwestycyjnej.

Proponowane zmiany zwiększą też limit kampanii finansowania społecznościowego z 1 do 5 mln euro. Maksymalny próg (5 mln euro) limitu osiągnięty ma być jednak w ciągu dwóch lat – od 9 listopada 2023 r., na początku zaś ma to być kwota 2,5 mln euro. Od listopada tego roku możliwe będzie więc zbieranie przez firmy środków przy uproszczonych wymogach (brak obowiązku sporządzenia prospektu i pośrednictwa firmy inwestycyjnej) jedynie do kwoty mniejszej niż 2,5 mln euro, jeśli oferta taka będzie udostępniania przez platformę crowdfundingową. Wówczas konieczne będzie sporządzenie również arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych.

Projekt ustawy przewiduje również szczególne obowiązki dla spółek poszukujących dofinansowania – będą one zobowiązane do informowania KNF o zamiarze przeprowadzenia oferty publicznej, a także o zamiarze przeprowadzenia akcji reklamowej oferty publicznej.Anna Kwinto

Prawnik

Anna Kwinto

Prawnik

Anna Kwinto

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa