Aktualności

Konieczność zmiany przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze dotyczących ujawniania złoża w aktach planistycznych

Konieczność zmiany przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze dotyczących ujawniania złoża w aktach planistycznych

Obecnie obowiązujące przepisy ustawy Prawo geologiczne i górnicze przewidują konieczność ujawniania  w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz planach zagospodarowania przestrzennego województwa, udokumentowanych złóż kopalin oraz udokumentowanych wód podziemnych.

Jeśli chodzi o studium obowiązek ten został w przepisach wyraźnie usankcjonowany. W przypadku bowiem nie ujawnienia w nim przez gminę złóż w terminie do 2 lat od dnia zatwierdzenia dokumentacji geologicznej przez właściwy organ administracji geologicznej, ustawodawca przewidział wydanie przez właściwego wojewodę zarządzenia zastępczego w tym zakresie. Zarządzenie takie wywołuje skutki prawne jak studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Analogiczny obowiązek nie został jednak wprowadzony w przypadku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego prawdopodobnie ze względu na duże koszty, które wiążą się z przeprowadzeniem przez gminę procedury jego zmiany. Brak regulacji w tym zakresie skutkuje jednak bardzo często blokadą wielu inwestycji górniczych a  przede wszystkim tych odkrywkowych, już na etapie ubiegania się przez inwestorów o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Niewprowadzenie do zapisów miejscowego planu udokumentowanego złoża skutkuje tym, że tereny, które w rzeczywistości powinny być przeznaczone wyłącznie pod eksploatacje kopalin, mają inne przeznaczenie, niejednokrotnie wykluczające działalność górniczą. W konsekwencji dochodzi więc do odmowy wydania wnioskowanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja ta z kolei jest jednym z podstawowych załączników wniosku o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż. Jej brak uniemożliwia podjęcie przez inwestora jakichkolwiek dalszych działań zmierzających do uzyskania koncesji.

Należy mieć nadzieję, że ustawodawca dostrzeże ten poważny problem z którym zmaga się obecnie wielu inwestorów i obowiązek ujawnienia udokumentowanych złóż zostanie rozszerzony również w stosunku do zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wydaje się, że wyjściem z sytuacji, mogłoby być również umożliwienie dokonania zmian w miejscowym planie z inicjatywy samych inwestorów, którzy pokryliby koszty takiego postępowania. W ten sposób proces zmiany planu byłby zdecydowanie szybszy, co usprawniłoby uzyskanie wszystkich decyzji administracyjnych koniecznych do rozpoczęcia planowanej działalności wydobywczej.Joanna Palka

Prawnik

Joanna Palka

Adwokat, Counsel

Joanna Palka

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa