Aktualności

Kontrole PIP 2019 – jakie rodzaje działalności będą kontrolowane?

Kontrole PIP 2019 – jakie rodzaje działalności będą kontrolowane?

Oprócz wskazania określonych branż, które staną się przedmiotem szczególnego zainteresowania Państwowej Inspekcji Pracy w 2019 roku, organ planuje także podjęcie szeregu działań dotyczących określonych zagadnień, w tym między innymi obejmujących:
1. Ograniczanie zagrożeń wypadkowych poprzez wdrożenie elementów zarządzania bezpieczeństwem pracy w zakładach, w których wystąpiły wypadki przy pracy - w ramach opisanego celu sprawdzone zostaną poprawność oceny ryzyka zawodowego w odniesieniu do prac, podczas których doszło do zdarzeń wypadkowych, prawidłowość ustalenia przyczyn i okoliczności tych wypadków, a także zastosowanie skutecznych środków prewencyjnych, mających zmniejszać ryzyko wypadkowe;
2. Kontrole w ramach nadzoru rynku maszyn i urządzeń - w 2019 r. szczególna uwaga zostanie zwrócona na maszyny do robót ziemnych i drogowych oraz środki ochrony głowy, a także wypełnianie obowiązków wynikających z unijnych rozporządzeń dotyczących chemikaliów;
3. Kontrole z zakresu prawnej ochrony pracy- tu program kontroli koncentruje się na takich zagadnieniach jak:
a) czas pracy,
b) wypłata wynagrodzenia za pracę,
c) problematyka umów cywilnoprawnych i należności z tego tytułu;
4. Kontrole przestrzegania zakazu zawierania umów cywilnoprawnych zamiast umów o pracę - w szczególności kontroli podlegać będzie branża budowlana czy agencje ochrony osób i mienia. Jednocześnie sprawdzane będzie stosowanie przepisów o minimalnej stawce godzinowej dla osób pracujących na podstawie umów zlecenia i umów o świadczenie usług.
5. Weryfikacja poprawności stosowania regulacji prawnych dotyczących umów terminowych obowiązujących od 2016 r.;
6. Kontrole w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych - w z związku z wejściem w życie w 2019 r. ustawy o pracowniczych planach kapitałowych zaplanowane zostały kontrole obowiązku zawierania umów o prowadzenie PPK. Co więcej, powołana ustawa rozszerzy zakres zadań Państwowej Inspekcji Pracy o ściganie wykroczeń określonych w art. 106–107 ustawy i udział w postępowaniu w charakterze oskarżyciela publicznego, a także właśnie o kontrolę spełniania obowiązków wynikających z ustawy;
7. Legalność zatrudnienia obywateli polskich - kontrolerzy PIP podejmą czynności kontrolne we wskazanym zakresie m.in. w branżach, w których najczęściej stwierdzane są nieprawidłowości, a także w agencjach pracy tymczasowej i podmiotach powierzających pracę sezonową w małych miejscowościach. Przedmiotem szczególnej uwagi będą małe placówki handlowe, w których pracę świadczy mniej niż 10 osób.
8. Kontrole w zakresie zatrudniania cudzoziemców - mowa tu przede wszystkim o obcokrajowcach wykonujących pracę na podstawie oświadczenia pracodawcy o powierzeniu pracy cudzoziemcowi lub zezwolenia na pracę sezonową, a także cudzoziemców z określonych krajów- Nepalu, Indii, Bangladeszu czyli najliczniej migrujących do Polski, obok obywateli Ukrainy.
9. Kontrole przestrzegania nowych obowiązków i zasad dotyczących prowadzenia dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy.Alicja Myśluk-Landowska

Prawnik

Alicja Myśluk-Landowska

Radca prawny, Senior Counsel

Alicja Myśluk-Landowska

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa