Aktualności

Korzystna interpretacja podatkowa

Zbycie nieruchomości przed upływem pięciu lat od jej nabycia co do zasady obciążone jest 19% stawką podatku dochodowego. Kwestia ta uregulowana jest w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, która to zawiera m. in. przepisy dotyczące zwolnień od zapłaty tego podatku. Niemniej jednak, w wielu przypadkach pomimo istnienia regulacji ustawowych kwestie zwolnień nie są tak oczywiste. Wtedy zazwyczaj organ podatkowy wydaje interpretację, a ta podlega kontroli sądów administracyjnych.

Uchwała NSA

Jedną z istotniejszych uchwał Naczelnego Sądu Administracyjnego w kwestii zwolnienia z obowiązku uiszczenia 19% podatku dochodowego podczas obrotu nieruchomościami jest uchwała z dnia 15 maja 2017 roku, gdzie NSA stwierdził, że w przypadku gdy dwoje małżonków jest współwłaścicielami nieruchomości na mocy wspólności majątkowej małżeńskiej, po śmierci jednego z nich drugi małżonek nie nabywa ponownie części nieruchomości przypadającej mu po zmarłym małżonku. Dzięki takiej interpretacji, nie rozpoczyna biegu kolejny okres 5 lat, podczas którego transakcja sprzedaży nieruchomości byłaby obarczona 19% podatkiem dochodowym.

Interpretacja ogólna MF

Uchwała spowodowała zmianę stanowiska Fiskusa w tej kwestii. Zmiana jest korzystna dla podatników. Minister Finansów, kierując się argumentacją Naczelnego Sądu Administracyjnego wydał interpretację ogólną gdzie wskazał, że nabycie następuje z chwilą uzyskania prawa własności do nieruchomości i nie można mówić o ponownym biegu okresu 5-letniego, gdyż nie jest możliwe wyodrębnienie udziału przypadającego małżonkowi w mieszkaniu lub domie objętym małżeńską wspólnością majątkową.

Numer interpelacji:  DD2.8201.3.2017.KBF

Sygn. Uchwały NSA: II FPS 2/17

Po więcej informacji zapraszamy na info@dudkowiak.comPiotr Putyra

Prawnik

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa