Aktualności

Koszty sądowe w sprawach cywilnych

Postępowanie sądowe jest co do zasady odpłatne. Zasada ta wyrażona jest wprost w  art. 126 zn. 2 § 1  KPC, który stanowi, że Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. Szczegółowe uregulowania dotyczące wysokości i sposobu wnoszenia opłat od poszczególnych pism procesowych zawarte są w Ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Każdy, kto ma zamiar dochodzić swoich praw przed sądem, powinien liczyć się z koniecznością poniesienia stosownych wydatków w tym zakresie. Opłaty sądowe dzielą się na podstawowe, stałe i stosunkowe.

Opłata podstawowa

Opłata podstawowa wynosi 30 zł i pobierana jest od wszystkich tych spraw w których nie jest pobierana opłata stała ani stosunkowa.

Opłata stała

Wysokość opłat stałych ustalona jest przez ustawę. Opłaty te w przeważającej części wahają się od kilkudziesięciu do kilkuset złotych, jak np. opłata za pozew rozwodowy w wysokości 600 zł,  jednakże w pewnej kategorii spraw mogą one sięgnąć nawet 2000 zł – np. powództwo w sprawie rozwiązania spółki lub powództwo w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały wspólników.

Opłata stosunkowa

Z kolei opłata stosunkowa ma zastosowanie wyłącznie w sprawach o prawa majątkowe. Co do zasady wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100.000,00 zł. Zgodnie z powyższym, każdy spór majątkowy, w którym wartość dochodzonego roszczenia przekracza 2.000.000,00 zł, obarczony będzie maksymalną opłatą stosunkową w wysokości 100.000,00 zł. Sytuacja ta może stanowić poważne obciążenie finansowe dla przedsiębiorców i spółek zmuszonych do dochodzenia swoich spraw przed sądem.

Zwolnienie od kosztów sądowych

Najpopularniejszą kategorią takich spraw są powództwa o zapłatę nieuregulowanych płatności w obrocie gospodarczym, gdzie wartości dochodzonych roszczeń sięgają często setek tysięcy a nawet milionów złotych. Wówczas, należy rozważyć możliwość złożenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych. Należy jednak wskazać, że znacznie prościej uzyskać zwolnienie od kosztów sądowych osoby fizycznej niż osoby prawnej. Istnieją bowiem orzeczenia Sądu Najwyższego mówiące o tym, że nawet upadłość spółki nie jest wystarczającą przesłanką do zwolnienia jej od ponoszenia kosztów sądowych.

Nie oznacza to jednak, że zwolnienie spółki lub innej osoby prawnej od kosztów sądowych jest niemożliwe. W jednej ze spraw prowadzonych ostatnio przez Kancelarię, zespół naszych prawników uzyskał 50% zwolnienie od kosztów sądowych w dużej sprawie gospodarczej dla reprezentowanej spółki.

Zapraszamy do kontaktu: info@dudkowiak.com

Zapraszamy do zapoznania się z profilem specjalizacji naszej Kancelarii: Spory sądowe

 Michał Dudkowiak

Prawnik

Michał Dudkowiak

Adwokat, Partner

Michał Dudkowiak

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa