Aktualności

Krajowy System Cyberbezpieczeństwa

Dnia 28 sierpnia 2018 roku w życie wejdzie ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Ustawa ta swoim zakresem obejmuje w szczególności operatorów usług kluczowych tj. podmioty działające w sektorze energetyki, transportu, bankowości, usług finansowych oraz zdrowia. Przepisy ustawy nie mają jednak zastosowania do podmiotów świadczących usługi zaufania oraz usługi telekomunikacyjne. 

Usługi cyfrowe

Zgodnie z przepisami ustawy, wyróżnia się trzy główne rodzaje usług cyfrowych: 

  • internetowa platforma handlowa – usługa polegająca przede wszystkim na umożliwieniu zawierania umów drogą elektroniczną na stronie przedsiębiorcy lub internetowej platformy handlowej
  • wyszukiwarka internetowa –  usługa polegająca na umożliwieniu użytkownikom wyszukiwania poszczególnych stron internetowych poprzez wprowadzenie konkretnego zapytania lub słów kluczowych
  • usługa przetwarzania w chmurze – umożliwianie dostępu do zbioru zasobów przeznaczonych do wspólnego korzystania przez użytkowników.

Dostawca usług cyfrowych

Definicja dostawcy usług cyfrowych obejmuje osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (tzw. ułomne osoby prawne) posiadające siedzibę lub Zarząd na terytorium RP albo przedstawiciela posiadającego jednostkę organizacyjną na terytorium RP, które to świadczą usługi cyfrowe. 

Obowiązki dostawców usług cyfrowych

Celem wprowadzenie nowych przepisów jest zobligowanie dostawców usług cyfrowych do wykrywania, rejestrowania, klasyfikowania a także analizy zdarzań i dalej, udostępniania informacji o tych zdarzeniach właściwemu organowi. 

Dostawca usługi cyfrowej będzie także zobowiązany do zorganizowania właściwych środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zapewnienie cyberbezpieczeństwa świadczonych przez siebie usług. Środki te muszą uwzględniać aktualny stan wiedzy oraz być zgodne z normami międzynarodowymi.

Zapraszamy do kontaktu na info@dudkowiak.comMichał Dudkowiak

Prawnik

Michał Dudkowiak

Adwokat, Partner

Michał Dudkowiak

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa