Aktualności

Kupno nieruchomości w Bułgarii

03.12.2015

Kupno nieruchomości w Bułgarii

Na mocy prawa bułgarskiego grunty i budynki mają stosunkowo niezależny status. Pomimo tego, że zazwyczaj utrzymywane są wspólnie, to osobno mogą być one sprzedawane, wynajmowane, dzierżawione lub obciążone hipoteką. Istnieje kilka rodzajów gruntów mających nieco inne zasady użytkowania i własności. Ponadto obowiązują pewne ograniczenia dotyczące nabycia i własności gruntów przez obcokrajowców.

Wszelkie czynności nabycia, przeniesienia własności lub ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego (np. hipoteki) na gruntach lub budynkach muszą zostać sporządzone przed notariuszem. Akt notarialny musi zostać wpisany do bułgarskiego rejestru nieruchomości.

Nabycie nieruchomości w Bułgarii

Ograniczenia co do nabywania nieruchomości dotyczą miedzy innymi podmiotu nabywającego i dotyczą:  Bułgarów, obywateli Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, osób spoza UE i EOG.

Nabycie nieruchomości przez Bułgarów

Wszelkie rodzaje gruntów i budynków mogą być swobodnie nabywane przez Bułgarów -zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne (wraz z bułgarskimi spółkami które są własnością zagranicznych osób prawnych lub fizycznych).

Nabycie nieruchomości w Bułgarii przez obywateli UE i EOG

Osoby fizyczne i prawne z państw członkowskich UE i EOG mogą swobodnie nabywać wszelkie rodzaje budynków i być beneficjentami ograniczonych praw rzeczowych dotyczących gruntów (np. hipoteki). Możliwość nabycia ziemi  przez takie osoby była niejednoznacznie uregulowana przez Traktat Akcesyjny Bułgarii i Rumunii, a także ustawodawstwo bułgarskie. Od 1 stycznia 2014 roku regulacje te przestały obowiązywać i w przypadku nabyciu nieruchomości, status osób z UE i EOG został zrównany z obywatelami Bułgarii.

Nabycie nieruchomości w Bułgarii przez obcokrajowców spoza UE i EOG

Obywatele państw trzecich i osoby prawne mogą swobodnie nabywać budynki i być beneficjentami ograniczonych praw rzeczowych na gruntach (np. hipotek). Jednakże są oni do tego uprawnieni tylko wtedy, gdy stanowi tak umowa międzynarodowa której stroną jest Bułgaria.